Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

  • VZN č. 5/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške príspevku a spôsobe platenia jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany
  • VZN č. 4/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany
  • VZN č. 3/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Rokycany
  • VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Rokycany, Zmeny a doplnky č.02“
  • O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriadovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

  • O určení školského obvodu ZŠ Rokycany č. 46 v obci Rokycany

   • 0.08 Mb
    O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky ZŠ a zápisu dieťaťa do MŠ v zriadovateľskej posôbnosti Obce Rokycany
   • 1.09 Mb
    O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

   • O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

   • VZN obce Rokycany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rokycany, Zmeny a doplnky č.1

   • VZN, ktorým sa rušia vybrané stredné školy a ich súčasti
   • O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rokycany
   • O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rokycany