Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Všeobecné záväzné nariadenia

 • VZN obce Rokycany č. 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

 • VZN obce Rokycany č. 5/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • VZN obce Rokycany č. 4/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre Obce Rokycany
 • VZN obce Rokycany č. 2/2023 o verejnej kanalizácii, výšky stočného a spôsobe zneškodnenia odpadových vôd v obci Rokycany
 • VZN obce Rokycany č. 2/2023 o verejnom poriadku na území obce Rokycany
 • VZN obce Rokycany č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

 • VZN č. 5/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške príspevku a spôsobe platenia jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany
 • VZN č. 4/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany
 • VZN č. 3/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Rokycany
 • VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Rokycany, Zmeny a doplnky č.02“
 • O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriadovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

 • O určení školského obvodu ZŠ Rokycany č. 46 v obci Rokycany

  • 0.08 Mb
   O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky ZŠ a zápisu dieťaťa do MŠ v zriadovateľskej posôbnosti Obce Rokycany
  • 1.09 Mb
   O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

  • O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

  • VZN obce Rokycany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rokycany, Zmeny a doplnky č.1

  • VZN, ktorým sa rušia vybrané stredné školy a ich súčasti
  • O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rokycany
  • O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rokycany