Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

 • O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriadovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

 • O určení školského obvodu ZŠ Rokycany č. 46 v obci Rokycany

  • 0.08 Mb
   O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky ZŠ a zápisu dieťaťa do MŠ v zriadovateľskej posôbnosti Obce Rokycany
  • 1.09 Mb
   O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

  • O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Rokycany

  • VZN obce Rokycany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rokycany, Zmeny a doplnky č.1

  • VZN, ktorým sa rušia vybrané stredné školy a ich súčasti
  • O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rokycany
  • O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rokycany