Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 5 zmena čl. 1, 6, 8, 12 a prílohy č. 1 zmluvy Odb.: Obec Rokycany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ZO-2023-91-01 Zabezpečovanie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a služieb špecifikovaných v bode 3 Odb.: Obec Rokycany
Dod.: NAJ, s.r.o.
0 €
2408870557 Povinné zmluvné poistenie vozidla Dacia Dokker Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
129.61 €
01/2023 Predávajúci touto zmluvou predáva automobil špecifikovaný vyššie vrátane jeho súčastí a dokladov kupujúcemu a prevádza na neho za vyššie uvedenú kúpnu cenu za automobil vlastnícke právo. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.
11 304 €
1/2023 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve.. Dôvodom zmeny je predovšetkým nárast cien. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
668/2022 Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto Zmluvy . Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
29 180.66 €
Dodatok č. 3 Odmena za poskytované služby Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Paneurópa Consult spol. s r.o.
700 €
2110036477 Poistná zmluva tepelných čerpadiel na OcÚ a MŠ Odb.: Obec Rokycany
Dod.: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
417.76 €
08/11/2022 Zriadenie účtu Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
22/37/012/121 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti. Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Rokycany
0 €
495/2022 Úprava vzájomných práv a povinnosti Zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto Zmluvy. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
22 515 €
2022022 Zabezpečenie dodávania mlieka a mliečnych výrobkov podľa konkrétnych objednávok prijímateľa. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Organika s.r.o.
0 €
02/04/2022 Zabezpečiť externý manažment - riadenie projektu Rokycany - za Svinkou, vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Lenka Hujdičová
1 200 €
Dodatok č. 2 k zmluve č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/AYZ7 Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá je neodeliteľnou súčasťou tohto Dodatku Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
284 304.04 €
22/37/054/460 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance" Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Rokycany
6 812.28 €
07/09/2022 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktoré Prevádzkovateľ sprúva vo svojich informačných systémoch. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: T-MAPY s. r. o.
0 €
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke elektriny za nižšie uvedených podmienok. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
06/08/2022 Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: EuroGeo - CADaster s.r.o.
16 476.49 €
05/08/2022 Prenajímateľ ako vlastník prenecháva nájomcovi do užívania plochu o výmere 1 m² Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Packeta Slovakia s. r. o.
1 €
04/2022 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku
50 €
Generované portálom Uradne.sk