Zmenšiť textZväčšiť text
naturpack

MUNIPOLIS

munipolis

Materská škola Rokycany

Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Majáková

mobil: 0911 531 393

mail: msrokycany@gmail.com


MOTTO

"Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch,
ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja."
/Platón/

MŠ Rokycany je jednotriedna marginalizovaná materská škola, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť a všestranný rozvoj osobností detí vo veku od troch do šiestich rokov. umožňuje aj poldenný pobyt, ak o to požiadajú rodičia. Zriadovateľom Materskej školy je Obecný úrad Rokycany. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky na 100% a 50% úväzok a vedúca školskej jedálne na 30% úväzok. MŠ je umiestnená v budove , ktorej vlastníkom je Evanjelický úrad v Prešove. Prevádzka školy je v pracovných dŃoch od 7:00 hodiny do 16:00 hodiny.

PROFIL ABSOLVENTA
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie. Absolvent predprimárneho vzdelávania získava poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu ku kultúrnej, čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti. Je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 
V závere predprimárneho vzdelávania dosiahne elementárne základy kľúčových kompetencií, čím získa profil absolventa predprimárneho vzdelávania.
Materská škola je zapojená do projektu NP PRIM II. NP PRIM II. je pokračovaním projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (NP PRIM I.). Cieľom projektu je vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ alebo sa ich deti pripravujú na vstup do MŠ.
Pre deti je vytvorené podnetné, príjemné a estetické prostredie. V triede sú vytvorené klasické hracie kútiky, ktoré sú doplňované hračkami, knihami, učebnými pomôckami, digitálnou technikou, rôznymi konštruktívnymi stavebnicami a sú modifikované podľa záujmu detí.
Ciele a úlohy Školského vzdelávacieho programu sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
Pri zabezpečovaní školského stravovania sa kladie dôraz na zdravú výživu a pitný režim.