Zmenšiť textZväčšiť text

Stavebný úrad

Žiadosť o (určenie zmenu, zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla

Upozornenie: Zmena legislatívy od 1.7.2015

Miesto: OcÚ Rokycany, Rokycany 45

K vybaveniu potrebujete:

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy,
 • právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy,
 • geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.31/2003 Z.z.),
 • vyplnenú žiadosť (vzory príloha podľa potreby),

K vybaveniu potrebujete o zrušenie súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:

 • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy ,
 • potvrdenie o neexistencii  budovy vydané Stavebným úradom,

Poplatok:

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie:  30 dní

Zákonná úprava: 

 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška  MV SR č.142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon MV SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle platnej legislatívy (Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  § 2c  Číslovanie budov  ods. 4  Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

*tlačivá si možete stiahnuť nižšie ↓


Drobné stavby

Miesto: OcÚ Rokycany, Rokycany 45

K vybaveniu potrebujete:

 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní / doklad o vzdelaní je potrebné doložiť/
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (napr. stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, Odboru dopravy, životného prostredia – oddelnia dopravy a životného prostredia, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v prípade, že stavba sa nachádza v chránenom území, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, správcov komunikácií a príslušného cestného orgánu a podľa povahy prípadu stavebný úrad môže určiť stavebníkovi doložiť aj ďalšie doklady, prípadne môže určiť, že stavba podlieha stavebnému povoleniu a v tom prípade je potrebné žiadosť doplniť o doklady potrebné pre vydanie SP )
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj v rátane nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prešov (súhlas pre požitie pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné doložiť od MsÚ odboru správy mestského majetku, odd. mestského majetku)
 • vyplnenú žiadosť (vzory príloha ),

Upozornenie:

 • žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.
 • s výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia mestského úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Poplatok:

 • Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota na vybavenie:  30 dní
Domové prípojky inžinierskych sietí: Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby

*tlačivá si možete stiahnuť nižšie ↓


 

* TLAČIVÁ: