facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ KONANÉ DŇA 25.10.2021

 19.10.2021

Číslo: 1255/2021                                                                  V Rokycanoch  18.10. 2021

Pozývam Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 25. októbra 2021 o 18.00 hod.

v sále obecného úradu

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola plnenia uznesení

                     6. Opakované zloženie sľubu náhradného poslanca

                     7. Odpoveď na list č. Pd29/21/7707-16

                     8. Odpoveď na list č. Pd180/21/7707-3

                     9. Odpoveď na list č. Pd140/21/7707-7

                     10. Odpoveď na list č. Pd96/21/7707-5

                     11. Odpoveď na list č. Pd101/21/7707-9

´                    12. Schválenie voľby hlavného kontrolóra

                     13. Úprava rozpočtu

                     14. Zmluva o vedení účtovníctva

                     15. Žiadosť o schválenie finančného príspevku MŠ - stravné

                     16. Schválenie zapojenia sa do výzvy č. IROP-P07-SC77-2021-75 na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

                     17. Schválenie zapojenia sa do projektu Zlepšenie enviromentálnych aspektov prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry v obci Rokycany v rámci výzvy č. IROP-PO4-SC431-2021-65

                     18. Schválenie zapojenia sa do projektu s názvom Rokycany – vodný zdroj – vodovod na financovanie výzvy OPĽZ-PO-SC611-2020-1

                     19. Schválenie zapojenia sa do dotácie v rámci Špecifikácia činnosti podpory na rok 2022 – zakúpenie traktora

                     20. Záverečný účet obce Rokycany za rok 2020

                     21. Správa hlavného kontrolóra za rok 2020

                     22. Správa hlavného kontrolóra o plnení rozpočtu k 30.06.2021

                     23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

                     24. Predloženie stanoviska komisie na ochranu verejného záujmu

                                              25. Zriaďovacia listina ZŠ

                                              26. Štatút ZŠ

                                              27. Rôzne

                  28. Diskusia

                  29. Záver

                    

                       

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Kalednár zvozu odpadu