facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ KONANÉ DŇA 29.06.2021

 25.06.2021

Číslo: 882/2021                                                                    V Rokycanoch  25.06. 2021

Pozývam Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 29. júna 2021 o 18:00 hod.

v sále obecného úradu

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Voľba volebnej komisie na hlavného kontrolóra

                    7. Voľba hlavného kontrolóra

                     8. Návrh štatútu rozpočtovej organizácie obce – školy (schválenie návrhu)

                     9. Návrh zriaďovacej listiny ZŠ (schválenie návrhu).

                     10. Nenávratný finančný príspevok MOPS – zapojenie sa do výzvy

                     11. Protest prokurátora

                     12. Úprava textu uznesenia č. 28/2021

                     13. Upozornenie prokurátora

                     14. Rôzne

                     15. Diskusia

                     16. Záver

                    

                       

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu