facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ KONANÉ DŇA 10.06.2021

 07.06.2021

Číslo: 727/2021                                                                    V Rokycanoch  07.06. 2021

Pozývam Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 10. júna 2021 o 18.00 hod.

v sále obecného úradu

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Odpustenie poplatku za kanalizáciu p. Šinglárová (zo zastupiteľstva konaného dňa: 01.02.2021).

                     7. Žiadosť ELBA – financovanie záujmového vzdelávania (zo zastupiteľstva konaného dňa 01.02.2021).

                     8. Návrh štatútu rozpočtovej organizácie obce – školy (schválenie návrhu, zo zastupiteľstva konaného dňa 20.04.2021)

                     9. Návrh zriaďovacej listiny ZŠ (schválenie návrhu, zo zastupiteľstva 20.04.2021).

                     10. Jednoduché pozemkové úpravy – osada Jastrabie a za Svinkou, prijatie uznesení podľa potreby projektu

                     11. Upozornenie prokurátora – zastupiteľstvo online (prejednanie)

                     12. Návrh na organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022

                     12. Rôzne

                     13. Diskusia

                     14. Záver

                    

                       

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu