Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 49)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2023 Prenájom nebytových priestorov. Odb.: AGROVÝROBA, spol. s r.o.
Dod.: Obec Rokycany
137.67 €
05/2023 Prenájom nebytových priestorov. Odb.: Emília Sabolová - SATEX
Dod.: Obec Rokycany
236 €
KRHZ-PO-VO-133-035/2023 Darovanie hnuteľných vecí vo vlastníctve SR - nákladný príves. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
5190060496 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri plnení pracovných úloh počas uvedeného projektu. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
48.50 €
323 0800 Poskytnutie dotácie pre DHZ obce. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
Dodatok č. 1 Zmeny k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.9.2020. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: TENES, s.r.o.
7 500 €
23/37/054/2084 Poskytovanie finančného príspevku Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Rokycany
1 711.50 €
ND 42/2023 Odber a zhodnocovanie dreveného odpadu Odb.: KRONOSPAN, s.r.o.
Dod.: Obec Rokycany
0 €
96/001/23 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
250 000 €
Aktivačný formulár Munipolis Používanie komunikačného systému MUNIPOLIS. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: MUNIPOLIS s.r.o.
0 €
04/2023 Zabezpečenie auditu obce. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ing. Andrea Lupták
1 400 €
2/2023 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov. Dôvodom zmeny je navýšenie počtu 1100 l kontajnerov v rómskej osade. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
5190060451 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri plnení pracovných úloh počas uvedeného projektu. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
216 €
03/2023 Poskytovať právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s jeho činnosťou ako orgánu územnej samosprávy. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Mgr. Karol Ševec, advokát
300 €
2408963684 Povinné zmluvné poistenie L1-Prívesy do 750kg Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
17 €
23bpK776003 Záväzok dodávať Klientovi BP a/alebo EBP, ktoré sú určené pre zamestnancov. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0 €
23/37/054/1548 Predmetom dohody je úprava a povinnosti účastníkov pri zabezpečovaní podmienok vykonania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2 258.40 €
02/2023 Predávajúci predáva kupujúcemu do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti zapísané na LV č. 540 katastrálne územie Rokycany. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: AGROVÝROBA, spol. s r.o.
250 000 €
ZML-3-63/2021-230 Rokycany Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
Školský program 2023/2024 Opakované dodávky ovocia predávajúcim kuoujúcemu podľa požiadaviek. Odb.: Obec Rokycany
Dod.: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
Generované portálom Uradne.sk