facebook

Aktuality

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Obecná infraštruktúra - Rokycany, t. j. vodovod, vodojem, kanalizácia, ČOV, ELI a komunikácie

 12.07.2021

Mesto Prešov

stavebný úrad

Hlavná 73, Prešov                                                                                                                 PSČ 080  01
č: SÚ/10267/114160/2021-Ja/188                                                          
V Prešove dňa: 09.07.2021

Vybavuje: Ing. Ján Janíček,

e - mail: jan.janicek@presov.sk

É051/3100532

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A ,

ktorou sa oznamuje začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia pre líniovú inžiniersku stavbu:

Obecná infraštruktúra – Rokycany, t.j. vodovod, vodojem, kanalizácia, ČOV, ELI a komunikácie“

pre zmenenú stavbu

„Rokycany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu“

Na Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorý bol Krajským úradom v Prešove, odborom životného prostredia, listom pod číslom 1/2003/13314-002/SP zo dňa 26.11.2003 určený za príslušný stavebný úrad vykonávajúci konania a vydávajúci rozhodnutia pre stavby, pre ktoré je obec stavebným úradom a zároveň aj stavebníkom, bol podaný dňa 30.06.2021 navrhovateľom Obec Rokycany, Rokycany 45, 082 41  Bajerov návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: Obecná infraštruktúra – Rokycany, t.j. vodovod, vodojem, kanalizácia, ČOV, ELI a komunikácie“, pre ktorú bolo vydaní územné rozhodnutie Mestom Prešov pod č. P/2005/5835-Lr dňa 20.03.2006.

 Zmena územného rozhodnutia bude pre stavbu „Rokycany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu“, SO 01 – Vodný zdroj-vŕtaná studňa, SO 02 – Úpravňa vody + El. NN prípojka k ČS, SO 03 – Rozvodné vodovodné potrubie, na pozemku parc. č. KN-C 118/2, 122, 123/2, 156, 157, 158, 160/1, 92/2, 92/4, 93, 94, 98/1, 98/2, KN-E 351/2(KN-C 116), 366/2(KN-C 115/2), 5/12(KN-C 159), 80/1(KN-C 115/1, 131/1, 318), 88(KN-C 124/1), k.ú. Rokycany, s veľkým počtom účastníkov konania.

Stavebný úrad podľa §26 ods. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s §36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania o zmen rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby na stavbu „Rokycany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu“, stavebné objekty: SO 01 – Vodný zdroj-vŕtaná studňa, SO 02 – Úpravňa vody + El. NN prípojka k ČS, SO 03 – Rozvodné vodovodné potrubie, na pozemku parc. č. KN-C 118/2, 122, 123/2, 156, 157, 158, 160/1, 92/2, 92/4, 93, 94, 98/1, 98/2, KN-E 351/2(KN-C 116), 366/2(KN-C 115/2), 5/12(KN-C 159), 80/1(KN-C 115/1, 131/1, 318), 88(KN-C 124/1), k.ú. Rokycany, verejnou vyhláškou.

Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho noviel, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať

09.08.2021 o 14:00 hod.   

so stretnutím na: MsÚ v Prešove - stavebnom úrade, Jarková 26, 2. poschodie, č. dv. 317

Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 305, na 2. poschodí na základe vopred dohodnutého termínu.

Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100532.

Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení  účastníkom konania, aby  sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho  podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť  jeho doplnenie a uplatniť námietky.

Podľa §36 ods. 1) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného splnomocnenia predloženého pred začiatkom tohto ústneho pojednávania.

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa §36 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov  a zverejnená  na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk).

            Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.

Do lehoty sa nezapočítava v  súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel  deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

            Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

           

Ing. Jozef Tuka

vedúci stavebného úradu

Pozvánka bude doručená:

  1. Obec Rokycany, Rokycany 45, 082 41  Bajerov
  2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
  3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 01  Prešov
  4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 51  Košice
  5. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v., Svätoplukova 11, 080 01  Prešov
  6. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov
  7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava
  8. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice
  9. OÚ Prešov – Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov
  10. Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Herlianska 1106, 093 01 Vranov nad Topľou

CO/

Mesto Prešov – Stavebný úrad

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia pre líniovú inžiniersku stavbu: „Rokycany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu“, bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Rokycany

                

                                                                                  dňa .....................................................

                                                                                  ............................................................

                                                                                                 Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia pre líniovú inžiniersku stavbu: „Rokycany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu“, bola zvesená z úradnej tabule Obce Rokycany

                                                                                  dňa .....................................................

                                                                                  ............................................................

                                                                                                 Pečiatka a podpis


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu