facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ KONANÉ DŇA 27.05.2021 o 18:00 hod.

 24.05.2021

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 497/2021                                                                    V Rokycanoch  24.05. 2021

Pozývam Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 27. mája 2021 o 18.00 hod.

v sále obecného úradu

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Odpustenie poplatku za kanalizáciu p. Šinglárová (zo zastupiteľstva konaného dňa: 01.02.2021).

                     7. Žiadosť ELBA – financovanie záujmového vzdelávania (zo zastupiteľstva konaného dňa 01.02.2021).

                     8. Vybudovanie klietok na umiestnenie odpadových nádob v osade Jastrabie a za Svinkou (zo zastupiteľstva 01.02.2021). Zapojenie sa do výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 v rámci špecifického cieľa 6.1.1, bod c) – výška dotácie 95%.

                     9. Návrh štatútu rozpočtovej organizácie obce – školy (schválenie návrhu, zo zastupiteľstva konaného dňa 20.04.2021)

                     8. Návrh zriaďovacej listiny ZŠ (schválenie návrhu, zo zastupiteľstva 20.04.2021).

                     9. Zrušenie uznesenia 24/2021 a), b) a 25/2021 a) b).

                     10. Jednoduché pozemkové úpravy – osada Jastrabie a za Svinkou, prijatie uznesení podľa potreby projektu

                     11. Zapojenie sa do dotácie – Dotácia na podporu budovania enviromentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmeny klímy. Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67 (maximálny podiel dotácie oprávnených výdavkoch projektu vo výške 95%).

                     12. Upozornenie prokurátora – zastupiteľstvo online (prejednanie)

                     13. Žiadosť o spolufinancovanie – obec Bzenov

                     14. Rôzne

                     15. Diskusia

                     16. Záver

                                      

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu