facebook

Aktuality

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA

 26.04.2021

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch

uznesením č. 31/2021 zo dňa 20.04.2021

Vyhlasuje

v zmysle §18a, odst. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Rokycany s úväzkom 0,15 (15%) s nástupom do zamestnania od 01.07.2021 a deň konania voľby

určuje na deň 29.06.2021

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku najneskôr do 13.06.2021 do 14:00 hod. na adresu Obecný úrad Rokycany, Rokycany 45, 082 41 Bajerov. Prihlášku je možné zaslať poštou alebo osobným podaním v kancelárii obecného úradu. Obálka musí byť označená „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“

  1. Kvalifikačné predpoklady
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

02. Náležitosti prihlášky

  • osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón, emailovú adresu
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
  • úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o praxi
  • údaje potrebné k získaniu výpisu z registra trestov podľa §10, od. 4, písm. a) Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo výpis z registra trestov
  • informácie o podnikaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splnil predpoklady a zaslal všetky náležitosti prihlášky, bude umožnené prezentovať sa priamo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rokycanoch dňa 29.06.2021 v časovom limite 15 minút.

Oznámenie o mieste a čase prezentácie oznámi Obecný úrad v Rokycanoch uchádzačom najneskôr do 25.06.2021

                                                                                          .............................................................

                                                                                                             Miloš Jaš

                                                                                                           starosta obce

Rokycany dňa 20.04.2021


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu