facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ KONANÉ DŇA 20.04.2021

 16.04.2021

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 331/2021                                                                    V Rokycanoch  15.04. 2021

Pozývam Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 20. apríl 2021 o 17.00 hod.

formou videokonferencie v súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zák. č. 369/1990  Z. z. o obecnom zriadení v znení zákona č. 73/2020 Z. z.,  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra so stanovenými podmienkami

                     7. Návrh štatútu rozpočtovej organizácie obce – školy (schválenie návrhu)

                     8. Návrh zriaďovacej listiny ZŠ (schválenie návrhu).

                     9. Zapojenie sa do dotácie – Podpora regionálneho rozvoja. č. 8270/2021/OSMRR – Oddychová zóna (maximálny podiel dotácie oprávnených výdavkoch projektu vo výške 90%).

                     10. Zapojenie sa do dotácie – Podpora regionálneho rozvoja. č. 8270/2021/OSMRR – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia v obci Rokycany (maximálny podiel dotácie oprávnených výdavkoch projektu vo výške 90%).

                     11. Zámer zapojenia sa do výzvy výstavba multifunkčného ihriska.

                     12. Zámer zapojenia sa do výzvy výstavby verejnej posilňovne

                     13. Odkúpenie vrátnice v hospodárskom dvore vo výške 2.640,00€ so zámerom vybudovania hasičskej zbrojnice.

                     14. Spevnenie svahu oporným múrom pri osade Jastrabie (havarijný stav).

                     15. Zakúpenie vitamínov do domácnosti ako prevencia v ochrane zdravia

                     16. Informácia o hospodárení obce

                     17. Rôzne

                     18. Diskusia

                     19. Záver

                    

                       

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu