facebook

Aktuality

VZN 1/2021 o určení školského obvodu

 29.03.2021

O B E C  ROKYCANY

______________________________________________________________

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

č. 1/2021

                        o určení školského obvodu ZŠ Rokycany

č. 46  obci Rokycany

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   29.01.2021

  •  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 29.01.2021

                        -     zverejnený na webovom sídle obce  dňa :   29.01.2021

                          

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 15 dní

Doručené pripomienky (počet) : 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Rokycanoch dňa 22.03.2021  pod č. :  23/2021

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : .29.01.2021

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : .20.03.2021

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  od 29.01.2021 do 29.01.2021

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 29.01.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom 22.03.2021

úradná pečiatka

s erbom obce

      za obec :

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch  na základe ust. § 8 ods.1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších   právnych    predpisov  v súlade s ust. § 6 ods. 2 a s ust.  § 11 ods.4 písm. g) zák. Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a  pre územie obce Rokycany

v š e o b e c n e   z á v ä z n é    n a r i a d e n i e

č. 1/2021

                        o určení školského obvodu ZŠ Rokycany

č. 46v  obci Rokycany

Článok I.

1.    Školský obvod ZŠ Rokycany, č.  46 v  .Rokycanoch pre ročníky 1. – 4. tvorí územie obce Rokycany.

2. Po dohode s obcou Bajerov tvoria spoločný školský obvod  pre ročníky 5. – 9. ZŠ Bajerov, č. 96 v Bajerove a to pre celé  územie obce Rokycany.

Článok II.

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Rokycany dňa 22.03.2021

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 23.03.2021

      Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.

  1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch .

   

V Rokycanoch dňa 23.03.2021

...................................................

starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu