facebook

Aktuality

NÁVRH UZNESENÍ K ZASTUPITEĽSTVU PLÁNOVANÉHO NA DEŇ 17.03.2021

 12.03.2021

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

NÁVRH UZNESENÍ

Uznesenie č. 22/2021            Obecné zastupiteľstvo prijíma VZN č. 1/2021 o určení školského obvodu ZŠ Rokycany, Rokycany 46, 082 41 Bajerov

Uznesenie č. 23/2021 a)        Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom Rokycany, časť za Svinkou – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom JPÚ, postupom JPÚ na financovanie výzvy OPLZ-P05-2020-4 z Operačného proghramu ľudské zdroje, za nasledovných podmienok:

  • žiadateľom a prijímateľom NFP bude obec Rokycany, v ktorej katastrálnom území sa nachádza väčšia časť riešenia územia rómskej osady (koncentrované rómske osídlenie na okraji obce Rokycany, Atlas rómskych komunít 2019);
  • obec Rokycany zabezpečí povinné spolufinancovanie projektu t. j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov;
  • obec Rokycany zabezpečí financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa.

Uznesenie č. 23/2021 b)        s navrhovaným projektom jednoduchých pozemkových úprav v zmysle §2, ods. 1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov v spojení s §8g, Zákona č. 330/1991 Zb. a poveruje starostu obce podaním žiadosti o povolenie jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rokycany na Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor

Uznesenie č. 24/2021  a)       Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom Rokycany, časť Jastrabie – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom JPÚ, postupom JPÚ na financovanie výzvy OPLZ-P05-2020-4 z Operačného programu ľudské zdroje, za nasledovných podmienok:

  • žiadateľom a prijímateľom NFP bude obec Rokycany, v ktorej katastrálnom území sa nachádza väčšia časť riešenia územia rómskej osady (koncentrované rómske osídlenie na okraji obce Rokycany, Atlas rómskych komunít 2019);
  • obec Rokycany zabezpečí povinné spolufinancovanie projektu t. j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov;

obec Rokycany zabezpečí financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa.

Uznesenie č. 24/2021 b) s navrhovaným projektom jednoduchých pozemkových úprav v zmysle §2, ods. 1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov v spojení s §8g, Zákona č. 330/1991 Zb. a poveruje starostu obce podaním žiadosti o povolenie jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rokycany na Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor

Uznesenie č. 25/2021 Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu – hlavný kontrolór obce Rokycany na deň 28.04.2021

Uznesenie č. 26/2021 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer osadenia kamerového systému v obci Rokycany v strede obce Rokycany, cintorín, objekt MŠ. Zámer bude financovaný z vlastných zdrojov vo výške ................

Uznesenie č. 27/2021 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet za rok 2020.

Uznesenie č. 28/2021 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odkúpenia objektu vrátnice v hospodárskom dvore vo výške 2.640,00€ so zámerom vybudovania hasičskej zbrojnice.

V Rokycanoch 12.03.2021


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu