facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ KONANÉ DŇA 17.03.2021

 12.03.2021

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 257/2021                                                                    V Rokycanoch  12.03. 2021

                     

Pozývam Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 17. marec 2021 o 18.00 hod.

formou videokonferencie v súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zák. č. 369/1990  Z. z. o obecnom zriadení v znení zákona č. 73/2020 Z. z.,  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. VZN o zriadení školského obvodu

                     7. Jednoduché pozemkové úpravy – výzva OPLZ-P05-2020-4 osada Jastrabie a za Svinkou

                     8. Zánik mandátu hlavného kontrolóra - oznámenie

                     9. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra

                     10. Prestavba komunitného centra - informácia

                     11. Kamerový systém – stred obce, cintorín, objekt kostola MŠ – financovanie z vlastných zdrojov.

                     12. Schválenie záverečného účtu obce Rokycany

                     13. Odkúpenie vrátnice v hospodárskom dvore vo výške 2.640,00€ so zámerom vybudovania hasičskej zbrojnice

                     12. Rôzne

                     13. Interpelácia poslancov

                     14. Diskusia

                     15. Záver

                    

                       

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu