facebook

Aktuality

ZÁVEREČNÝ ÚČET 2019

 04.02.2021

Záverečný účet Obce Rokycany

za rok 2019

Predkladá :Miloš Jaš

Spracoval:

V Rokycanoch  dňa  

Návrh záverečného účtu:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  04.02.2021

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............

Záverečný účet:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .04.02.2021
 • zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 04.02.2021
 • zverejnený na webovom sídle obce dňa 04.02.2021

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2019

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

 1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

 1. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

 1. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 1. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC


Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.03.2019 uznesením č. 1/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

 623 010,00

 623 010,00

z toho :

Bežné príjmy

 620 010,00

 620 010,00

Kapitálové príjmy

Finančné príjmy

Príjmy RO s právnou subjektivitou

3000,00

3000,00

Výdavky celkom

593 010,00

593 010,00

z toho :

Bežné výdavky

282 240,00

282 240,00

Kapitálové výdavky

58 818,00

58 818,00

Finančné výdavky

12 000,00

12 000,00

Výdavky RO s právnou subjekivitou

239 952,00

239 952,00

Rozpočtové hospodárenie obce

30 000,00

30 000,00


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

 623 010,00

708 429,31

113

Z rozpočtovaných celkových príjmov  623 010,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  708 429,31 EUR, čo predstavuje  113 % plnenie.

 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

620 010,00

667 066,74

107

Z rozpočtovaných bežných príjmov 620 010,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 667 066,74 EUR, čo predstavuje  107 % plnenie.

 1. daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

 348 923,00

 354 267,24

                    102

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 348 923,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  354 267,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 102 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3570,- EUR boli príjmy dane z pozemkov  v sume 1793.15 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1755.02 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 38,13 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  261.17 EUR, za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 939,59  EUR.

Daň za psa  273,00 eur

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 eur

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 eur

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 340,43 eur

 1. nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5850,-

5370,60

92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5370.60 EUR, čo je 92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 0  z komunálnych odpadov 4583.06 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 787.54 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 6657.60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6389.60 EUR, čo je 95 % plnenie.

 1.  iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

1817.25

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov ,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške

1817.25 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek a odvodov z hazardných hier.

 1. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 283 048.15 EUR bol skutočný príjem vo výške

  289 559.56 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MŠVVa SR

         211 221.34

Školstvo prenesený výkon

Ministerstvo vnútra

                351.12

REGOB

MPSVR

           12 486.21

Humanitárna pomoc

UPSVaR

           10 018,80

Stravné pre deti

MŠVVa SR

                345.00

Školské pomôcky

MŠVVa SR

             1 200.00

Škola v prírode

MŠVV a SR

             9 996.37

Dotácia ZŠ a MŠ

MDVRR SR

             8 421,25

MOPS

MŽP SR

             2 983,00

DHZ

MŠVV SR

             6 830,40

ZŠ /HN

Ministerstvo vnútra

             2 190,04

Voľby

Ministerstvo vnútra

              1243,00

MŠ/HN

UPaSVR

                541,43

TSP

UPaSVR

             4 717,34

Osobitný príjemca

Ministerstvo vnútra

           12 486,21

Humanitárna pomoc

MŠVVaSR

             1 798,00

Vzdelávacie poukazy

Ministerstvo vnútra

                  27,60

Register adries

MŽP SR

                  99,46

Starostlivosť o ŽP

UPaSVR

             1 174,80

MŠ strava

MŠVV SR

           34 632,74

TSP

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 1. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

0,00

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

 1. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

11 759,50

0

 1. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

18 547,28

     18 547,28           

     100        

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 18 547,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 547,28 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:

Základná škola                                        5 203,13 EUR

Príjmové finančné operácie:

 Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3000,00

             5203,13

173

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

             212 000,00

               211 221,34

                 98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 212 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 211 221,34 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

 1. Bežné výdavky

 Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

320 511,72

        325 345,34

           95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 320 511,72 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 325 345,34 EUR, čo predstavuje  102 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 126 241,49 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 120 104,51 EUR, čo je 95% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 41 664.40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 40 403.88 EUR, čo je 97 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 144 063.95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 158 407.86 EUR, čo je 110 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 1850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1650,00 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.

 1. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

50 958.46

        78 777.80      

                 155

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 50 958.46 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.20189 v sume 78 777.80 EUR, čo predstavuje  155 % čerpanie.

.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

 1. Dostavba komunitného centra

Z rozpočtovaných  50 958,46 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 78 777,80 EUR, čo predstavuje 155 % čerpanie.

 1. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

12 000.00

      12 000.00          

              100         

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 12 000,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.

 1.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

239 952,00

     226 943,65         

                    95          

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 239 952,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 226 943,65 EUR, čo predstavuje  95 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :

Základná škola                                         226 943,65 EUR

                                                                                   

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné  príjmy spolu

667 066,74

z toho : bežné príjmy obce

                                          455 845,40

             bežné príjmy RO

211 221,34

Bežné výdavky spolu

550 088,99

z toho : bežné výdavky  obce

     325 345,34

             bežné výdavky  RO

224 743.65

Bežný rozpočet

116 977,75

Kapitálové  príjmy spolu

z toho : kapitálové  príjmy obce

             kapitálové  príjmy RO

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

78 777,80

z toho : kapitálové  výdavky  obce

78 777,80

             kapitálové  výdavky  RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-78 777,80

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

38 199,95

Vylúčenie z prebytku/4737,74 €

-4 737,21

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

33 462,21

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 11759,60€

29 065,97

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

12 000,00

Rozdiel finančných operácií

                           17 065,97

Hospodárenie obce  po vylúčení

50 528,18

Vylúčenie z prebytku/

Upravené hospodárenie obce

50 528,18

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje sumu 38 199,95 EUR.

                                                                                                                                                              

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú 4737,74 EUR:

 1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  0 EUR, a to na:

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  3936,14 EUR

-  801,60,€ - nevyčerpaná strava v HN zo ŠR  - mala byť vykázaná na účte 357

Tieto dotácie neboli správne zaúčtované a neboli vykázané na účte 357.

b)  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume  0,- EUR, a to:

ktoré je možné použiť v  rozpočtovom roku 2020 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Teda skutočný výsledok hospodárenia po vylúčení uvedených prostriedkov je prebytok             vo výške  33 462,21 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý navrhujeme použiť:

 • na tvorbu rezervného fondu v sume  33 462,21 EUR

Príjem finančných operácií  bolo zapojenie rezervného fondu vo výške 28200€, ktorý podľa konečného usporiadania nemusel byť zapojený a späť vstupuje do rezervného fondu.  Ďalej je v príjmoch prijatá zábezpeka na verejné obstaranie, ktorá sa z hospodárenia vylučuje ako cudzie zdroje vo výške 11 759,60€.  T

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019                    vo výške  33 462,21 EUR a 17 065,97 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

a/ Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

       68 002,00  

                - upravený zostatok z roku

     0,00

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok

 + 33 462,21

                - z rozdielu finančných operácií

17 065,97

Úbytky    - použitie rezervného fondu

       -28 200,00     

                -

      0,00

KZ k 31.12.2019

    90 330,17    

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

2 041,57 

Prírastky - povinný prídel -        %                  

1 819.11                                    

               - povinný prídel -        %                     

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - závodné stravovanie                    

1 751.32 

               - regeneráciu PS, dopravu             

  

               - dopravné                         

               - ostatné úbytky                                               

  

KZ k 31.12.2019

                                                    2 109.36

           

                                 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  01.01.2019  v EUR

KZ  k  31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

3 139 397,92

2 553 385,15

Neobežný majetok spolu

2 986 911,97

2 415 858,08

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

2 840 577,26

2 269 523,37

Dlhodobý finančný majetok

146 334,71

146 334,71

Obežný majetok spolu

151 846,92

136 888,04

z toho :

Zásoby

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

47 156,30

32 197,42

Finančné účty

76 673,24

102 232,90

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu


Kontakt na nás

Obecný úrad Rokycany
Rokycany č. 45, 082 41 Bajerov

obecrokycany@gmail.com
+421 51 778 31 36