facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ, deň 01.02.2021 o 17:30

 28.01.2021

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 108/2021                                                                    V Rokycanoch  28.01. 2021

                     

Pozývam Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 01. február 2021 o 17.30 hod.

v sále obecného úradu Rokycany. Obecné zastupiteľstvo sa bude konať s prihliadnutím na opatrenia hlavného hygienika SR a s preukázaním negatívneho testu na COVID-19.

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) a komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na obdobie rokov 2021-2027 – informácia, povinnosť vypracovania....

                     7. Chodník pred OcÚ - rekonštrukcia

                     8. Rozpočet obce na rok 2020

                     9. Rozpočet obce na rok 2021

                     10. Cesta v rómskej osade Jastrabie – rozšírenie cesty, oprava

                     11. Vybudovanie zberného dvora – zapojenie sa do výzvy

12. Rozšírenie kapacity MŠ – zapojenie sa do výzvy

                     13. Zmena vykurovania budov OcÚ a MŠ Rokycany – výška spolufinancovania, kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61

13. Žiadosť p. Šinglárovej o odpustenie poplatku za kanalizáciu

14. Žiadosť ELBA – financovanie záujmového vzdelávania

15. Zámer vybudovanie sociálneho podniku

16. Zberný dvor – vybudovanie – zapojenie sa do výzvy

17. Vybudovanie klietok na umiestnenie odpadových nádob v osade Jastrabie a za Svinkou

18. Odkúpenie vrátnice v hospodárskom dvore vo výške 2.640,0€ so zámerom vybudovania hasičskej zbrojnice

19. Prevod časti pozemku na parcele KN - E88 v správe SPF za účelom vybudovania hasičskej zbrojnice

20. Zavedenie kamerového systému v obci – z vlastných zdrojov

21. Rekonštrukcia priekop na parcelách KN - C29, KN – C115/1 2x

21. Zbúranie objektu knižnice

22. Vybudovanie novej zastávky SAD na mieste terajšej knižnice

23. Vybudovanie zastávky SAD na Brežanskej križovatke

24. Prerobenie oplotenia pri obecnom parku

25. Komunitné centrum – informácia o stave stavby

                     26. Rôzne

                     27. Interpelácia poslancov

                     28. Diskusia

                     29. Záver

                    

                    

                           

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu