facebook

Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - rodičovský asistent v MŠ

 14.01.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Rokycany, Rokycany 45, 08241 p. Bajerov

Voľné pracovné miesto: 1 miesto-rodičovský asistent v Materskej škole Rokycany  v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

Predpoklady:

  • neustanovujú sa kvalifikačné predpoklady, resp. požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, gramotnosť je podmienkou,
  • osobnostné predpoklady (priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v rómskej komunite, dobré vzťahy s rodinami),
  • ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity je výhodou.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 22.01.2021 do 12:00 hod na adresu:

Obec Rokycany, Rokycany 45, 08241 p. Bajerov

Na obálku uveďte: „ RODIČOVSKÝ ASISTENT  MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Obec Rokycany, Rokycany 45, 08241 p. Bajerov. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 25.01.2021 v čase od 08:00 hod v budove Obecného úradu obce Rokycany  a uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty

V Rokycanoch, dňa 14.01.2021

                                                                                                            Miloš Jaš

                                                                                                           starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu