facebook

Aktuality

VYJADRENIE K ZŠ A ODVOLANÍ RIADITEĽKY ZŠ ROKYCANY-OTVORENÝ LIST POSLANCOM OZ ROKYCANY

 12.01.2021

VYJADRENIE K ZŠ A ODVOLANÍ RIADITEĽKY ZŠ ROKYCANY-OTVORENÝ LIST POSLANCOM OZ ROKYCANY


Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, nedá mi reagovať na lživé obvinenia zo strany ZŠ, článok Korzár a vyjadrenie PaedDr. Dariny Nagyovej na situáciu, ktorá vznikla odvolaním riaditeľky ZŠ Rokycany, Mgr. Ivety Markovičovej.

K odvolaniu riaditeľky ZŠ došlo dňa 02.09.2020 z dôvodu, že zriaďovacia listina, ktorú stanovil môj predchodca Ján Kovalík, bola a je stále v platnosti. Dôvodom odvolania bola aj tá skutočnosť, že žiaci 5-tého ročníka, ktoré boli riadne zapísané do 5-tého ročníka v ZŠ Bajerov nenastúpili povinnú školskú dochádzku podľa zápisu, ale nastúpili do ZŠ Rokycany, kde som ako zriaďovateľ nepovolil zriadenie 5-tého ročníka. Moje rozhodnutie sa opiera aj o rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré dalo súhlas k prevádzke ZŠ stupňov 1-4, z počtom osôb 68. Podľa návrhu na počty žiakov tried v šk. roku 2020/2021 je zrejmé,. Že počty žiakov boli plánované na 75 žiakov, k čomu je nutné pripočítať všetok personál ZŠ Rokycany.

Nie je pravdou, že som nepoveril nikoho riadením ZŠ. Dňa 08.09.2020 som poveril riadení ZŠ PaedDr. Jozefínu Novotnú. Poverená riaditeľka však so mnou ako zriaďovateľom nebola vpustená do priestorov ZŠ. Boli sme vybavovaní iba v priestoroch vonkajšej chodby. Žiadna komunikácia s personálom ZŠ Rokycany nebola možná. Z daného dôvodu som bol nútený prizvať k riešeniu problému aj políciu. Avšak ani za doprovodu polície sme do priestorov ZŠ neboli vpustení. Podotýkam, že stále v tejto úlohe vystupujem ako zriaďovateľ, teda nie ako cudzia osoba. Z ďalšieho dokumentu je zrejmé, že pedagogický zamestnanci sa vzdali práva na poverenie riadením ZŠ Rokycany, čo svojim podpisom potvrdili, čím dostali obecný úrad do patovej situácie.

ZŠ má právnu subjkektivitu, čo mi bolo v minulosti niekoľkokrát prizvukované. Podotýkam, že ZŠ mala v minulosti zástupcu riaditeľa, ktorý v neprítomnosti riaditeľa ZŠ vykonával práce podľa jeho poverenia a zastupoval ho. Obecnému úradu Rokycany nikto do neoznámil, že zástupca riaditeľa v ZŠ nie je menovaný. O tom, že rada školy je nefunkčná z dôvodu, že jej predsedníčka Mgr. Mydliarová už nie je zamestnancom školy, som sa tiež dozvedel až v priebehu mesiaca september.

O tom, že žiaci z obce Rokycany nenastúpili do 5-tého ročníka som bol upovedomený iba na základe telefonického hlásenia zo ZŠ Bajerov.

Úhrada na mzdy, teda preposielanie originálov aj normatívov bolo ZŠ preposielané z účtu obce Rokycany, tak, ako bolo obvyklé. Ako zriaďovateľ nemám v kompetencii vyplatenie miezd subjektu s právnou subjektivitou. V tomto ohľade smiem preposlať finančné prostriedky na účet subjektu s právnou subjektivitou. Zdôrazňujem, že za nevyplatenie miezd nie som zodpovedný.

ZŠ Rokycany a jej zamestnanci nekomunikovali s obecným úradom, neodpovedali na telefonáty, maily. Okrem toho, že neprebiehala komunikácia s obecným úradom, neprebiehala komunikácia ani s inými úradmi a inštitúciami. 4 mesiace riešime problémy a vysvetľujeme situáciu rôznym inštitúciám.

          Faktúry za elektrickú energiu neplatí ZŠ Rokycany, jedná sa o ďalšie zavádzanie. Energie sú uhrádzané obecným úradom a následne sa fakturačne refundujú ZŠ Rokycany.

          Eduzber bol urobený za prítomnosti PaedDr. Bröhmerovej z okresného úradu, odbor školstva, ktorá priamo na mieste na obecnom úrade Rokycany pomohla vyplniť eduzber z potrebným komentárom.

          Otázka načo som čakal? Aby som nepochybil. Mám za to, že sa čaká na jedinú chybu, ktorú by som urobil. Čakal som na rozhodnutie súdu, keďže v návrhu bolo žiadané o vydanie neodkladného opatrenia. To všetko pravdepodobne PaedDr. Nagyová netušila.

          Navýšenie môjho platu by som vôbec nemiešal s problémami ZŠ Rokycany. V obci vstupujeme do niekoľkých veľkých projektov, kde je potrebné moje osobné nasadenie. Pracovný úväzok mám stanovený na 70%, ale prácu vykonávam na 110%.

          V súčasnosti riešim projekty vysporiadania pozemkov pod obydliami v rómskych osadách, projekt vodovod, projekt vykurovania MŠ a obecného úradu, stále nedokončený projekt prestavby komunitného centra, enviromentálny projekt. Okrem toho riešime situácie, ktoré vznikajú s COVID-19, čo často nie je jednoduchou záležitosťou, z dôvodov rozličných zmien a nariadení.

          Právne služby sú pre obec nevyhnutné. Pani PaedDr. Nagyová ma obviňuje, že sumy za právneho zástupcu sú nehorázne. Myslím si, že toto patrí do rozhodnutia starostu obce. Nebudem nikomu vysvetľovať, aké potrebné sú právne služby a to zvlášť v obci, kde je toľko z minulosti neriešených problémov ako v obci Rokycan.

          Možno som sa pri komunikácií s PaedDr. Nagyovou rozčúlil, ale uznajte, či moje rozhorčenie nebolo oprávnené, ak sa z médií dozvedám lži. Tieto sú prezentované širokej verejnosti, čo v konečnom dôsledku vrhá tmavé tiene, nie na mňa ako osobu, štatutára, obecný úrad, základnú školu, ale na celú obec.

          Vážení poslanci, utvorte si obraz o vzniknutej situácii sami. Ak máte pochybnosti, alebo podozrenia, som pripravený ozrejmiť situáciu a moje tvrdenia doložiť aj v písomnej podobe.

          Podotýkam, že z dôvodu ZŠ som opakovane predvolávaný na vyšetrovanie rôznych inštitúcií. Opakovane zasielame vyjadrenia týkajúce sa problematiky, čo obecnému úradu zaberá neskutočne mnoho času a energie, ktorú by sme mohli smerovať k práci, ktorá bude prínosom pre celú obec a nie žabomyšími vojnami.

V Rokycanoch 05.01.2020

                                                                                                      Miloš Jaš

                                                                                          starosta obce Rokycany


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu