facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ DŇA 29.12.2020 o 17:30 hod.

 21.12.2020

Číslo: 2161/2020                                                                  V Rokycanoch  21.12. 2020

                     

Pozývam Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 29. december 2020 o 17.30 hod.

formou videokonferencie v súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zák. č. 369/1990  Z. z. o obecnom zriadení v znení zákona č. 73/2020 Z. z.,  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) a komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na obdobie rokov 2021-2027 – informácia, povinnosť vypracovania....

                     7. Chodník pred OcÚ - dobudovanie

                     8. Rozpočet obce na rok

                     9. Záverečný účet obce

                   10. Cesta v rómskej osade Jastrabie – rozšírenie cesty, oprava

                     11. Vybudovanie zberného dvora – zapojenie sa do výzvy

                     12. Rôzne

                     13. Interpelácia poslancov

                     14. Diskusia

                     15. Záver

                    

                    

                           

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu