facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ konané dňa 05.11.2020 o 17:00 hod.

 02.11.2020

POZVÁNKA

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa: 05. november 2020 o 17.00 hod.

online

Program1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4.Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Oznámenie o zániku mandátu poslanca Miroslava Miháľa

                     7. Oznámenie o vzniku mandátu nového poslanca

                     8. Verejné osvetlenie  a výmena stĺpov VSE – informácia

                     9. Návrh hlavného kontrolóra o možnosti požiadania MF SR o návratnú finančnú výpomoc.

                     10. Kúrenie na OcÚ a v MŠ – informácia, schválenie možnosti rekonštrukcie a zmeny spôsobu vykurovania

                     11. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Bohdan Olejár – doloženie znaleckého posudku

                     12. Návrh na odkúpenie hydrantu a vodovodného potrubia od Agrovýroba, s. r. o.

                     13. Zúčtovanie rozhodnutí za komunálny odpad u nebohých (vzniknuté nedoplatky na dani za komunálny odpad) – odúčtovanie dĺžnikov

                     14.Správa hlavného kontrolóra o plnení príjmov a čerpaní výdavkov za rok 2019 vo vzťahu k ročnej uzávierke za rok 2019.

                     15. Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce Rokycany

                     16. Informácia o zabezpečení vedenia účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy vrátane predloženia zmlúv na poskytovanie týchto služieb – starosta obce

                     17. Poverenie hlavného kontrolóra na výkon kontroly faktúr, uzatvorenia objednávok, zmlúv z hľadiska výkonu základnej finančnej kontroly, opodstatnenosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti za obdobie 1.-9.2020

                     18. Informácia o zabezpečení chodu obecného úradu z hľadiska personálneho obsadenia – starosta obce

                     19. Informácia o stave rozostavanosti objektu Komunitné centrum – starosta obce

                     20. Informácia o zabezpečení vyučovacieho procesu na škol. Rok 2020-2021 MŠ, ZŠ povinné zabezpečenie 0 ročníka od 1. Januára 2020 vrátane personálneho obsadenia (štatutárne obsadenie) - starosta obce

                     21. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020-10-15             

                     22. Návrh rozpočtu na rok 2020 – prípadne doplnenie a schválenie

                     23. Výstavba kultúrnej sály – odsúhlasenie projektu financovaných z vlastných zdrojov

                     24. Výstavba ZŠ s jedálňou – odsúhlasenie projektu

                     25. Prehĺbenie, úprava Brežanského potoku – odsúhlasenie

                     26. Zapojenie sa do Výzvy Kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58 Dotácia na podporu mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov

                     27. Rôzne

                     28. Interpelácia poslancov

                     29. Diskusia

                     30. Záver

                    

                    

                           

               

               

                                                                                                  Miloš  J a š

                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu