facebook

Aktuality

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

 11.08.2020

ORHAZZ v Prešove 

Vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov

od 10.08.2020 o 14:00 hod. do odvolania

   V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

     Fyzickým osobám sa podľa §14, ods. 2, písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov;
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa §6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časova miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom časenachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov;
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov;
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah;
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

           1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov;

           2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šíreniu požiaru;

           3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku;

  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu