facebook

Aktuality

INFORMÁCIA O ZAČATÍ KONANIA - VÝRUB DREVÍN

 20.07.2020

Obec Rokycany

Obecný úrad, Rokycany 45 082 41 Bajerov
Spis č. OŽPaDI/9203/1/2020/CB v Rokycanoch dňa 17.7.2020
Informácia o začatí konania
Obec Rokycany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods.1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadateľ: J. Š.
Druh a počet kusov drevín:
Čerešňa 1 ks s obvodom kmeňa 160 cm.
Pozemok, na ktorom drevina rastie: parc. č. KNC 51 v k. ú. Rokycany.
Dôvod výrubu: Ovocný strom – čerešňa je poškodená, nerodiaca. Napadnutá škodcami, čo si vyžaduje jej výrub.
Podľa § 82 ods. 7 zákona správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona – do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia: od 21.7.2020 do 28.7.2020
Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť:
Písomne na adresu: Obec Rokycany, Obecný úrad, Rokycany č. 45, 082 41 Bajerov,
alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
                                                                                                                   Miloš Jaš
                                                                                                                starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu