facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA OZ 01.06.2020

 29.05.2020

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 515/2020                                                                                V Rokycanoch  28.05. 2020

                                     

Podľa § 12 odst. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa:  1. júna 2020 o 17.00 hod.

v sále Obecného úradu.

Program:    1. Otvorenie zasadnutia

                            2. Schválenie programu schôdze

                            3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                            4. Určenie návrhovej komisie

                            5. Kontrola uznesení

                            6. Rozpočet obce

                            7. Úhrada faktúry pre STAVKOMPT, s. r. o.

                            8. Výmena stĺpov verejného osvetlenia VSE – schválenie cenovej ponuky na výmenu verejného osvetlenia

                            9. Ústredné kúrenie na OcÚ a v MŠ

                            10. Vyjadrenie prokuratúry

                            11. Zapojenie sa do výzvy Vodozádržné opatrenia

                            12. Zapojenie sa do výzvy Vodný zdroj – vodovod

                            13. Žiadosť pána Kovalíka o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018

                            14. Žiadosť pána Olejára Bohdana o odkúpenie časti pozemku

                            15. Žiadosť ZŠ o riešenie porúch

                            16. Žiadosť o finančný príspevok Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

                            17. Rôzne

                            18. Diskusia

                            19. Záver

                 

               

                                                                                                   Miloš  J a š

                                                                                                 starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu