facebook

Aktuality

ZASTAVME NÁSILIE

 29.04.2020

zastavme násilie aj v čase izolácie Ak máte podozrenie... #týkasamato Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch Najdôležitejšou povinnosťou dospelého je oznámenie o porušovaní práv dieťaťa, resp. o páchaní trestného činu. táto povinnosť nie je iba morálnou povinnosťou, ale aj zákonnou (Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Trestný zákon). Každý, kto sa dozvie o porušovaní práv dieťaťa je povinný to oznámiť, a to aj keď dospelý nevie alebo nemôže posúdiť, či ide o trestný čin alebo o aký trestný čin ide. Rovnako pri oznámení nemusí byť zrejmé, kto je páchateľom. Porušovanie práv detí, resp. páchanie trestného činu je možné oznámiť jednej z týchto inštitúcií: V prípade násilia na ženách, ak bezprostredne hrozí ohrozenie života a zdravia vždy privolajte políciu k miestu, kde sa násilie odohráva. Ak nehrozí priame ohrozenie, je domáce násilie možné oznámiť jednej z týchto inštitúcií: Polícia a Prokuratúra. Pokiaľ je to možné, pýtajte sa žien zažívajúcich násilie, akú pomoc by prijali. Oznámenienie trestného činu možno urobiť ústne na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo prokuratúre, kde kompetentný pracovník spíše zápisnicu. oznámenie je možné realizovať aj písomne. Hoci tu nie je formálne stanovená forma a obsah oznámenia, oznamovateľ bysa mal riadiť nasledovným súborom otázok: Kedy (k udalosti došlo)? Kde (miesto)? Kto (totožnosť páchateľa, poškodeného, svedkov)? Ako (popis jednania zúčastnených osôb)? Čo (následky udalosti)? Čím (predmety, nástroje, dôkazy)? Prečo (motív jednania páchateľa)? Pritom platí zásada, že ak oznamovateľ odpoveď na niektorú otázku nepozná, výslovne to v oznámení uvedie. Možnosti utajenia totožnosti oznamovateľa násilia Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámené porušovanie práv dieťaťa, je povinný utajiť totožnosť oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje informácie orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom. orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže utajiť totožnosť oznamovateľa, ak je to na dosiahnutie účelu preverenia oznámenia nevyhnutné. Na žiadosť oznamovateľa sa v trestnom oznámení neuvedú údaje o jeho totožnosti. Materiály, ktoré umožňujú zistenie totožnosti takého oznamovateľa, sa ukladajú na prokuratúre. Do spisu sa zakladajú len s jeho súhlasom.

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu