facebook

Aktuality

OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU A ŠÍRENIU PRENOSNÉHO OCHORENIA

 10.03.2020

uRAD vEREJNEHo zDRAvorxictva SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavski cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Cislo: SHHSRVSU 1244812020 Bratislava 09.03.2020 Verejn6 vYhlS5ka ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchidzanie vznikuaBireniuprenosn6hoochoreniapodl'a$12ods.2pism'b)a01S18ods'4pism' l) zdkona i.35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravia a o zmene adoplneni niektorych zfkonov v zneni neskorSich predpisov ROZHODNUTIE Urad verejndho zdravotnictva Slovenskej republiky ako prislu5n;i org6n podl'a $ 5 ods. 4 pism. h) z6kona d. 35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravia aoznene adoplneni niektoqich z6konov (dalej len ,,z6kon (,.35512007 Z. 2.") vo veci nariadenia opatrenia na predch6dzanie vzniku a Sireniu prenosn6ho ochorenia COVID-l9 podta$12ods.2pism.b)a0a$48ods.4pism. 1)z6kona(,.35512007Z.z.apodlla$46a $ 47 z1kona d. 7111967 Zb. o spr6vnom konani (spr6vny poriadok) v zneni neskor5ich predpisov (d,atej len ,,z6kon ().7111967 zb.") nariad'uje nasledovn6 opatrenia: 1. V5et(fm osob6m s prechodnym a trval;im pobytom v Slovenskej republike, Zijircim na izemi Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnan:fm na iuemi Slovenskej republiky, ktor6 sa vobdobi od 10.03.2020 vr6tili zpobytu na'6zemi iinskej l'udovej republiky, K6rejskej republiky, Ir6nskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky a osob6m, sa nariad'uje, aby bezprostredne po n6vrate do Slovenskej republiky ozn6mili trito skutodnost' a to telefonicky alebo elektronicky poskytovatellovi zdravotnej starostlivosti, ktory poskytuje zdravotnri starostlivost' v Specializadnom odbore vSeobecn6 lek6rstvo, a s ktoqfm md rtzatvorenri dohodu o poskytov ani zdravotnej starostlivosti alebo poskytovatel'ovi zdravotnej starostlivosti, ktorli poskytuje zdravotnf starostlivost' v Specializadnom odbore pediatria, a s ktoqfm m6 diet'a uzatvorenf dohodu o poskytovani zdravotnej starostlivosti' ') VSetkfm poskytovatel'om zdravotnej starostlivosti, ktori poskytujri zdravotnf starostlivost' v Specializadnom odbore v5eobecnd lek6rstvo alebo pediatria sa nariad'uje, aby u os6b s prechodn;fm a trvalym pobytom v Slovenskej republike, Zijricim na izemi Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnan;im na izemi Slovenskej republiky, ktor6 sa v obdobi od 10.03.2020 vr6tili z pobytu na izemi einskej l]udovej republiky, K6rejskej republiky, Ir6nskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u os6b Zijricich s osobami podta bodu 1 v spolodnej dom6cnosti, rozhodli oizolilcii v dom6com prostredi podlla $ 12 ods. 2 pism. f) zilkona (,.35512007 Z. z. ato na dobu t4 dni. Opatrenie podlia bodu 1 a2 sanevzt'ahuje na: - vodidov n6kladnej dopravy, ktori prechddzaji cezltttty uvedend vbode 1 alebo vykon6vajri prepravu, nakladanie avykladanie tovaru v5t6toch uvedenych vbode 1. - vodidov a pos6dky dopravnej zdravotnej sluZby, ktori vykondvajri transport pacienta cez 6zemie Talianskej republiky alebo z uzemia Talianskej republiky - pilotov dopravn;ich lietadiel, ktori neopustia palubu lietadla s qfnimkou vykonania predletovej a medziletovej pripravy, pri tranzitoch alebo spiatodnfch letov. Osob6m uvedenym v tomto bode sa nariad'uje, aby v pripade aklichkolivek priznakov chripkov6ho ochorenia bezodkladne ozn6mili tirto skutodnost' a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovatefovi zdravotnej starostlivosti, ktorli poskytuje zdravotnri starostlivost' v Specializadnom odbore v5eobecn6 lek6rstvo, a s ktorym m6 uzatvorenir dohodu o poskytov ani zdtav otnej starostlivosti. Vodidom n6kladnej dopravy, ktori prechadzajt cez Stitty uveden6 v bode 1 alebo vykondvajri prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v St6toch uvedenych v bode 1 sa nariad'uje, aby pri nakladani a vykladani tovaru pouZivali respirStory FFP2 alebo FFP3, maxim6lne obmedzili priamy kontakt s person5lom v 5t6te uvedenom v bode 1 a mali vozidlo vybavend gumen;fmi rukavicami k pouZitiu podl'a potreby a antibakteri6lnym g6lom k pravideln6mu disteniu rirk. Vodidom apos6dkam dopravnej zdravotnej sluZby, ktori vykondvaii transpott pacienta cezizemie Talianskej republiky alebo zizemia Talianskej republiky sa nariad'uje, aby transport pacienta vykon6vali len vozidlami, v ktorjch je oddelen;i priestor pre pacienta, aby pri transporte pouZivali osobn6 ochrann6 pracovnd pom6cky (respir6tory FFP3, ochrann6 okuliare, rukavice) a pouZivali antibakteridlne g61y k pravideln6mu disteniu rirk. Termin: od 10.03.2020 do odvolania J. firad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky podl'a $ 55 ods. 2 zhkona (,. 711967 Zh. vyluiuje odkladnf riiinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakol,ko to vyZaduje naliehav;i v5eobecnf zfujem na ochranu verejndho zdravia l'udi. OdOYodnenie Opatrenie na predch6dzanie vzniku a Sireniu prenosn6ho ochorenia COVID-l9 je vydan6 v sirvislosti s nepriaznivym qfvojom epidemiologickej situ6cie vo qfskyte ochoreni COVID-19 sp6soben;fch koronavirusom (SARS-CoY-2). Yzhfadom kvyrazndmu Sireniu ochoreni COVID-19 na uzemi einskej liudovej republiky, K6rejskej republiky, Ir6nskej islamskej republiky a Talianskej republiky je nevyhnutnd zamedzit' dal5iemu zavledeniu ochoreni COVID-I9 zuveden;ich krajin. Toto opatrenie je jednlim zdllelitych n6strojov na zamedzenie Sirenia ochoreni COVID-I9 sp6soben;ich koronavirusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Akritnu infekciu d;ichacich ciest spdsobuje noqf koronavirus (SARS-CoV-2) zdelade Coronaviridae. Norry koronavirus patri medzi betakoronavirusy, kam sa zatattii ai koronavirusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickri odli5nost'. Ochorenie sa prejavuje najmii ka5liom, d;ichavidnost'ou, horirdkou, z6palom pl'ric, v pripade komplik6cii m6Ze skondit'irmrtim. V Eur6pskej rinii existuje strednS aZ vysokf pravdepodobnost' d'al5ich importovan;fch pripadov ochoreni. Svetov6 zdravotnickaorganizbcia dia 30. 1. 2020 vyhlilsila stav glob6lnej zdravotnej ntfize. Zastav glob6lnej zdravotnej n'ldze oznaduje Svetov6 zdravotnicka organizircia situdcie, (i n6kazy, ktor6 sa mOZu Sirit' aj do inlfch krajin, tento typ udalosti si vyZaduj e ko ordinovanri medzin6rodnri spo lupr6cu' Naz6kladeqfchto skutodnosti bolo nutn6vsrilade s $ 12 ods.2 pism. b) a0 a $ 48 ods. 4 pism. 1) z6kona (t. 355l2OOl Z. z.uloZit' opatrenie v sirvislosti s ohrozenim verejn6ho zdravia. Osoby, na ktor6 sa vzt'ahuje predmetn6 opatrenie sri povinn6: a) sledovat' svoj zdravotny stav (n6hly n6stup aspoil jedn6ho z tychto priznakov: horiidka, ka5ell, d;ichavidnost') a v pripade objavenia sa priznakov bez meskania telefonicky kontaktovat'oSetrujriceho lek6ra aizemne prisluSnli region6lny irrad verejn6ho zdravotnictva a podrobit'sa odberu biologickdho materi6lu b) zdrLat sa soci6lnych kontaktov (napr. n6vStev kultirmych, spolodens(fch, sportoqfch alebo inlich hromadn;ich podujati alebo prijimania os6b alebo vykonhvania spolodenskich aktivit v mieste izolilcie) c) zdrZat sa cestovania d) zdrLat sa ridasti na qfudboqich aktivit6ch s qinimkou e-learningovych foriem e) zdrLat sa placovnej dinnosti s vlinimkou pr6ce v mieste domfcej izolfucie f) zdrZat sa akychkolvek dinnosti, ktor6 si ryZadujir opustit'miesto izol6cie alebo prijimat'v mieste izolfucie vnimav6 osobY. Vzhtadom na naliehavli vSeobecny zdujem spodivajrici v ochrane zdravia lludi a nebezpedenstve Sirenia nilkazlivej choroby spr6vny org6n vyluduje odkladn;f ridinok odvolaniav zmysle $ 55 ods. 2 zilkona("7111967 Zb' Poudenie V srilade s $ 26 ods. 2 zdk. L 7tllg67 Zb. sa pisomnost' dorudovan6 verejnou vyhl65kou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predch6dzanie prenosnym ochoreniam vyvesi na trradnej tabuli Urad verejndho zdravotnictva Slovenskej republiky po dobu 15 dni. Urad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky zverejiluje toto rozhodnutie aj na svojom webovom sidle www.uvzsr.sk a na weboqich sidlach regionalnych uradoch verejn6ho zdravotnictva. podl,a g 53 a $ 54 ods. I a 2 ztk. d. 7111967 Zb. moano proti tomuto rozhodnutiu podat, do 15 dni odo df,a jeho dorudenia odvolanie na Urad verejndho zdravotnictva Slovenskej republiky, Trnavsk6 cesta 52,826 45 Bratislava. Z d6vodu naliehav6ho v5eobecn6ho zdujmu na zniZenie nebezpedenstva Sirenia prenosnej choroby sa podl'a $ 55 ods. 2 z6k. d.7lllg67 zb. vyluduje odkladnli ridinok odvolania. v srilade s g 55 ods. 3 z6k. d.7lll967 zb. proti rozhodnutiu o vyhideni odkladn6ho ridinku sa nemoZno odvolat'. Toto rozhodnutie je preskirmatelin6 sridom po vyderpani riadnych opravnych prostriedkov. Mgr. RNDI. MUDr. Jd hfavnf hygienik Sloven) Mikas, PhD. kej republiky

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu