facebook

Aktuality

VEREJNÁ VYHLÁŠKA PRI OHROZENÍ ZDRAVIA

 10.03.2020

unao vEREJNEHo zDRAvorxicrva SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavskf cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava dislo: OLP12405184443 Bratislava 09.03.2020 Verejnf vyhl6Ska ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia pri ohrozeni verejn6ho zdravia podlra $ 4C ods. 4 pism. d) zfkona i. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ,.".1*,6ho idravia a o zmene a doplneni niektorych zfkonov v zneni neskor5ich predpisov ROZHODNUTIE Urad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky ako prislu5nlf org6n podlia $ 5 ods. 4 pism. h) z6kona (). 35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravia a o zmene a doplneni niektoqich z6konov (d'alej len ,,z6kon (,. 35512007 Z. 2.") vo veci nariadenia opatrenia pri ohrozeni verejn6ho zdravia z ddvodu Sirenia prenosn6ho ochorenia COVID-19 podl'a $ 48 ods. 4 pism. d) zdkona (,.35512007 Z. z. a podfa $ 46 a $ 47 zdkona t,.1111967 Zb. o sprfvnom konani (spr6vny poriadok) v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,z6kon (,.7111967 Zb.") nariad'uje nasledovn6 opatrenie: podlla g 48 ods. 4 pism. d) zdkona d.35512007 Z. z. sa v5etkym fyzickym osob6m, fuzicklim osob6m podnikatellom a pr6vnic(im osob6m zakaruie organizovat' a usporadrivat'hromadn6 podujatia Sportovej, kultrirnej, spolodenskej di inej povahy. Termin: od 10.03.2020 do 23.03.2020 Urad verejn6ho zdravotnfctva Slovenskej republiky podl'a $ 55 ods. 2 zikona t,7111967 Zb. vytuduje odkladnf riiinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakol'ko to vyZaduje naliehavf vleobecnf zfujem na ochranu verejn6ho zdravia I'udf. OddYodnenie Opatrenie na predch6dzanie vzniku a Sireniu prenosn6ho ochorenia COVID-19 je vydan6 v srivislosti s nepriazniqfm qfvojom epidemiologickej situ6cie vo v;fskyte ochoreni COVID-19 sp6sobenych koronavirusom (SARS-CoV-2). Na zdklade qfskytu ochoreni COVID-I9, ktor6 boli laborat6rne potvrdend N6rodnym referendnym laborat6riom pre chripku na Urade verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky existuje rysok6 riziko, Ze v srivislosti s konanim hromadn;ich podujati, kedy dochddza k stretnutiu viidSieho podtu lludi, mOZe d6jst'k d'al5iemu Sireniu tohto ochorenia. Toto opatrenie je jednym zddlelitych n6strojov na zarfledzenie Sirenia ochoreni COVID- 1 9 sp6sobenych koronavirusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Akirtnu infekciu dlfchacich ciest sp6sobuje novli koronavirus (SARS-CoV-2) z (,efade Coronaviridae. Novy koronavirus patri medzi betakoronavirusy, kam sa zaratu}l aj koronavirusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickri odli5nost'. Ochorenie sa prejavuje najmii ka5l'om, dfchavidnost'ou, horudkou, zdpalom phic, v pripade komplik6cii mdZe skondit'rimrtim. V Eur6pskej rinii existuje stredn6 aZ vysok6 pravdepodobnost' d'al5ich importovanych pripadov ochoreni. Svetov6 zdravotnicka organizdcia dria 30. 1. 2020 vyhlasila stav globSlnej zdravotnej nridze. Za stav glob6lnej zdravotnej nridze oznaduje Svetovd zdravotnicka organizicia situ6cie, dindkazy, ktor6 sa mdZu Sirit'aj do inych krajin, tento typ udalosti si vyZaduje koordinovant medzinirodnri spolupr6cu. Na z6klade lfchto skutodnosti bolo nutn6 v sirlade s $ 48 ods. 4 pism. d) z6kona d. 35512007 Z. z. uloLit opatrenie v srivislosti s ohrozenim verejn6ho zdtavia. Vzhlladom na naliehavy v5eobecny zdujem spodivajrici v ochrane zdravia fudi a nebezpedenstve Sirenia nbkazlivej choroby sprSvny org6n vyluduje odkladn;f ridinok odvolania v zmysle $ 55 ods. 2 zitkona(,.7111967 Zb. Pouienie V srilade s $ 26 ods. 2 zdk. (,. 7111967 Zb. sa pisomnost' dorudovan6 verejnou vyhl65kou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predch6dzanie prenosnym ochoreniam vyvesi na riradnej tabuli Urad verejndho zdravotnfctva Slovenskej republiky po dobu 15 dni. Urad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky zverejiuje toto rozhodnutie aj na svojom webovom sidle www.uvzsr.sk a na webovlfch sidlach region6lnych riradoch verej n6ho zdravotnictva. podl,a $ 53 a $ 54 ods. I a2zlk.L7111967 Zb.mohto protitomuto rozhodnutiu podat, do 15 dni odo dia jeho dorudenia odvolanie na Urad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky, Trnavsk6 cesta 52,826 45 Bratislava Z d6vodu naliehav6ho v$eobecndho z6ujmu na znilenie nebezpedenstva Sirenia prenosnej choroby sa podfa g 55 ods. 2 zdk. (,.7111967 Zb. vyluduje odkladn;i ridinok odvolania. V srilade s g 55 ods. 3 zdk. t.7111967 Zb. proti rozhodnutiu o vyhideni odkladndho ildinku sa nemoZno odvolat'. Toto rozhodnutie je preskirmatelin6 sridom prostriedkov. po vyderpani riadnych opravn;fch A I ; : \ Mgr. RNDr. MUDI. J6n Mikas, PhD. hlavnlf hygienik Slovenskej republiky

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu