facebook

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 20.01.2020 o 19:00 hod

 17.01.2020

                                                                                                          V Rokycanoch 17.01.2020

POZVÁNKA

podľa §12, ods. 1, tretej vety Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

20. januára 2020 o 19:00 hod.

v priestoroch Obecného úradu

Program:      1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4. Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Informácie o hospodárení za rok 2019

                     7. Zriaďovacia listina DHZ

                     8. Rekonštrukcia obecného úradu – sály omietky

                     9. Rekonštrukcia sály obecného úradu – výmena okien

                     10. Rekonštrukcie chodníka okolo štátnej cesty II. triedy

                     11. Rozpočet na rok 2020

                     12. Žiadosť o vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce na základe petície občanov

                     13. Interpelácia poslancov

                     14. Rôzne

                     15. Diskusia

                     16. Záver

                                                                              Miloš Jaš

                                                                       starosta obce Rokycany


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu