facebook

Aktuality

Vyjadrenie starostu obce k žiadosti o vyhlásenie miestneho referenda

 13.01.2020

Vyjadrenie starostu obce k žiadosti o vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce na základe petície občanov

Vážení spoluobčania!

Dňa 10.01.2020 sa dostala na úrad žiadosť o vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce.

Nástupom do funkcie starostu obce som dúfal, že spoločne budeme riešiť problémy, s ktorými sa obec stretáva. Žiaľ v priebehu obdobia od môjho zvolenia do funkcie starostu sa aj napriek môjmu maximálnemu nasadeniu stretávam s osobnými útokmi na moju adresu a prakticky nezáujmom väčšiny poslancov o chod obce. Stále som napádaný a osočovaný, verejne aj súkromne.

Od môjho zvolenia počúvam iba to, že starosta nič nerobí, že starosta priviedol obecný úrad do nefunkčného stavu, že sa o obec nestarám, že veľa precestujem a podobne. Na základe podanej žiadosti o vyhlásenie miestneho referenda, som sa rozhodol, že uvediem problém na pravú mieru.

V žiadosti mi je vytýkané, že hrubo zanedbávam svoje povinnosti pri výkone funkcie starostu obce. Neviem, čo petičný výbor pod týmto pojmom rozumie, ale pracujem na 70% úväzok a to aj napriek tomu, že práca starostu obce nepozná pracovný čas, dni pracovného pokoja, či voľna. Myslím, že nejeden z Vás sa na moju osobu obrátil o pomoc aj v čase, ktorý nie je úradným a ochotne som riešil jeho problém. Riešim obecné problémy aj tých 30%, ktoré nemám priznané aj na úkor vlastnej rodiny som v práci aj víkendy a sviatky. Touto cestou sa úprimne ospravedlňujem, že nedokážem uspokojiť všetky Vaše požiadavky na 100% ihneď. Niektoré Vaše problémy totiž potrebujú dávku času k tomu, aby sme ich dokázali doviesť do žiadaného konca.

Ďalšou výtkou je, že som znefunkčnil obecný úrad. Ani toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Obecný úrad ostal nefunkčný dňa 3.10.2019, kedy stavebná firma, ktorá bola vybratá ešte mojim predchodcom a poslancami obecného zastupiteľstva, pri odkrytí strechy nedostatočne otvorený priestor zakryla. Aj na moje niekoľké ústne a písomné upozornenia, že sa to takto nerobí nedošlo k náprave a predpoveď počasia, ktorá predurčovala daždivé počasie sa naozaj naplnila. Tým, že prekrytie nebolo dostatočné došlo k vytopeniu kancelárskych priestorov. Mojou snahou ostalo, aby sa situácia, čo v najkratšom čase vyriešila. Prichádzali však ďalšie a ďalšie problémy zo strany stavebnej firmy. Snažil som sa vyriešiť situáciu náhradnými priestormi a to prenájmom priestorov od Evanjelickej cirkvi, kde bola podpísaná nájomná zmluva. Netušil som však, že v objekte nefungujú elektrické zásuvky a je tam problém aj s vykurovaním. Do priestoru sme dali elektrické ohrievače, ktoré však tento nápor nezvládli a došlo k ich poruche. Uvedomil som si, že ďalšie investície do opravy prenajatých priestorov nebudú ekonomicky výhodné pre obec a stále som rokoval o nápravu zo strany zhotoviteľa stavby. Požiadal som ich o prenájom kontajnerov, ktoré by pôsobili ako kancelárske priestory, ale ani tento návrh sa nestretol s porozumením. Pracovníčky obecného úradu svoju prácu vykonávajú zo svojho domáceho prostredia. Telefonický kontakt je zabezpečený a sú pripravené v prípade potreby do obce prísť, prísť priamo k obyvateľom a vykonať nevyhnutne potrebnú prácu. Myslím si, že u nejedného obyvateľa aj osobne boli. Sú vyplácané dávky osobitným príjemcom, sú uhrádzané faktúry, vybavovaná mailová aj písomná komunikácia. Bežia nám všetky už začaté aj nové projekty bez väčších problémov. Ako jediný nedostatok snáď vidím, že nie sú vyberané dane a poplatky priamo na obecnom úrade, ale aj to je možné zvládnuť pri ich úhrade priamo na účet obecného úradu, sú vystavované potvrdenia a iné dokumenty. Nie je teda pravdou, že úrad je nefunkčný. Je to len o tom, že na obecnom úrade fyzicky nesedí pracovníčka/pracovníčky. Rovnako to platí aj o terénnych sociálnych pracovníčkach a zamestnancoch obecného úradu.

Nepodpísanie, resp. neplnenie už prijatých uznesení obecného zastupiteľstva vyplýva z mojej možnosti nepodpísať tie uznesenia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť chod obce, boli pre obec nevýhodné, alebo boli v rozpore so zákonom. Každé jedno nepodpísané uznesenie si dokážem odôvodniť a obhájiť. Nie je pravdou, že týmto aktom nepodpísania pohŕdam obecným zastupiteľstvom, aj keď priznávam, že občas je naša spolupráca ťažká a niekedy snáď aj na hrane, čo viem podložiť zápisnicami z obecného zastupiteľstva. Priznávam, že niekedy môže byť aj prudšia výmena názorov plodná a dá sa pri nej vyriešiť nejeden problém. Sú k tomu potrebné obe strany, ktoré nájdu spoločnú reč a v konečnom dôsledku aj riešenie.

Posledným vytýkaným bodom je nehospodárne a neúčelné nakladanie s finančnými prostriedkami a celková stagnácie rozvoja obce. Aj to považujem za skreslenie situácie, čo môžem dokázať výpismi z účtu. Z výpisu účtov, ktoré viem dokázať, je zostatok na obecných účtoch vo výške 106.798,63€. Začiatkom roka 2020 budú preplatené refundované faktúry za komunitné centrum zo štátnej pokladnice v hodnote 78.000,00€. V konečnom dôsledku je zostatok za rok 2019 zhruba vo výške 184.798,63€.

Celková stagnácia rozvoja obce teda nie je pravdivá, pretože finančné krytie máme. Jedinú stagnáciu vidím v tom, že mám zviazané ruky pre vypracovanie nových výziev a plánov, ktorí by som ako starosta chcel v obci zrealizovať.

Právo na vyhlásenie referenda za odvolanie starostu neupieram nikomu, som pripravený postaviť sa aj tejto výzve a nechávam na zvážení každého voliča, ako pristúpi k informáciám, ktoré Vám v tomto vyjadrení predkladám.

Verím, že aj tieto problémy a prekážky dokážeme spoločne zvládnuť tak, aby naša obec rástla a prekvitala.

S pozdravom

                                                                     Miloš Jaš

                                                                starosta obce Rokycany


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu