facebook

Aktuality

Výzva na vykonávanie výrubu/okliesnenia stromov

 13.01.2020

Vyzva na vykonanie vyrubu/okliesnenia stromov a inych porastov pri realizacii vyrubov
v ochrannom pasme VN/WN vedeni formou verejnej vyhlasky
Vyzva na vykonanie vyrubu/okliesnenia stromov a inych porastov
Spolocnost' Vychodoslovenska distribucna, a.s. (dalej len „VSD"), ktora je drzitel'om povolenia na podnikanie
venergetike podl'a zakona c. 251/2012 Z. z. oenergetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov tymto
vyzyva
vsetkych vlastnikov* nehnutemosti v katastralnom uzemi obce Rokycany , na ktorych sa nachadzaju elektricke
vedenia VN/WN vo vlastnictve spolocnosti VSD, na odstranenie a okliesnenie stromov a inych porastov,
ktore ohrozuju bezpecnost' alebo sporahlivost' prevadzky elektrickych vedeni distribucnej sustavy, a to
v rozsahu podl'a § 43 zakona c. 251/2012 Z. z..
Pozadovany termin. do ktoreho je potrebne vvkonat' vvrub/okliesnenie ie 14.02.2020
Pri vykonavani predmetnej cinnosti je potrebne dbat' o bezpecnost' zivota a zdravia osob vykonavajucich
predmetnu cinnost', ako aj o ochranu elektrickeho vedenia. Ak by z tychto dovodov bolo potrebne prerusif
distribuciu elektriny, je nevyhnutne oto poziadat' spolocnost' VSD, minimalne 30 dni pred vykonanim
predmetnej cinnosti.
Zarovefi je pri vykone predmetnej cinnosti spojenej s prerusenim distribucie elektriny potrebne zabezpecif aj
dozor osoby s osvedcenim o odbornej sp6sobilosti podra § 23 Vyhlasky MPSVaR SR 6. 508/2009 Z. z..
Pre uplatnenie nahrady nakladov od spolocnosti VSD je potrebne si rozsah a sposob vykonania
vyrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanu vysku nakladov vopred pisomne odsuhlasit'. Zarovefi si Vas
dovoFujeme informovat', ze pod maximalnou vyskou nakladov, ktora Vam moze byt' uznana, sa rozumie
aktualna trhova cena vo vyske najnizsej ponuky relevantnych poskytovatel'ov vyrubov porastov v danej lokalite.
Blizsie informacie Vam poskytne kontaktna osoba: Ing. Stanislav Bator, +421 908 174 787,
bator_stanislav@vsdas.sk
V pripade marneho uplynutia lehoty na vykonanie vyrubu a okliesnenia uvedenej vo Vyzve, spolocnost' VSD
vykona vyrub a okliesnenie stromov a inych porastov vzmysle opravnenia vyplyvajuceho z §11 zakona c.
251/2012 Z. z. do terminu 31.12.2020. Tato Vyzva zarovefi predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti
tykajucej sa vstupu na Vas pozemok, v rozsahu a sposobom nevyhnutnym na zabezpecenie spol'ahliveho
prevadzkovania elektrickeho vedenia.
V Lemesanoch dna 09.01.2020
Vychodoslovsnsko distribucna, o.s.
Košice
-51-
JozefToth
veduci odboru Prevadzka VVN vedeni
a specializovane cinnosti
                                                                                                                                      Ing. Stanislav Bator
                                                                                                                                 specialista- technicka oblast'
* vlastnikom sa pre udely tejto Vyzvy rozumie vlastnfk, spravca alebo najomca nehnutemosti
Kontakty
ZSkaznicka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchova linka VSD: 0800 123 332
Adresa pre pisomny kontakt: Vychodoslovenska distribucna, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kosice, Slovenska republika
Spolocnost: je zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Kosice I, oddiel Sa, vlozka 1411/V, ICO: 36 599 361, DlC: 2022082997, i t DPH: SK2022082997
Bankove spojenie: Citibank Europe pic, pobocka zahranicnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu