facebook

Aktuality

Návrh VZN č. 2/2019 o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Rokycany

 27.11.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019

o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania

 odpadových vôd v obci Rokycany

            Obecné zastupiteľstvo Obce Rokycany sa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákona)  uznieslo dňa                   na tomto

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

§ 1

Úvodné ustanovenia

Toto VZN upravuje:

 1. Práva a povinnosti fyzických osôb  a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní prípojok verejnej kanalizácie v obci Rokycany.
 2. Práva povinnosti pri budovaní a prevádzkovaní malých domových ČOV a žúmp.
 3. Pôsobnosť obce ako vlastníka verejnej kanalizácie.

§ 2

Vymedzenie pojmov

 1. Základné pojmy
 1. Verejnou kanalizáciou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd
 2. odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna,
 3. splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení ak nie je hromadená v žumpách,
 4. priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku,
 5. komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku [1]
 6. voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok odvádzaná verejnou kanalizáciou,
 7. revíznou kanalizačnou šachtou je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov,
 8. hromadným odvádzaním odpadových vôd je príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb, alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody. 

 1. Za verejnú kanalizáciu a jej súčasť sa nepovažujú:
 1. kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
 2. samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
 3. dažďové vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu,
 4. kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch, ak nie sú súčasťou stokovej siete delenej sústavy,
 5. záchytné priekopy,
 6. domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
 7. kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti,
 8. kanalizačné prípojky.

§ 3

Kanalizačné prípojky

 1. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie.  Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.   
 2. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie  (ďalej len „producent“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie   resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na základe uzatvorenej zmluvy o prevádzke verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
 3. Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
 4. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
 5. Obec môže vlastníkovi nehnuteľnosti poskytnúť finančný príspevok na vybudovanie kanalizačnej prípojky  na úseku mimo pozemku vlastníka nehnuteľnosti.

§ 4

Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu

a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie

 1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie, t.j. až po uzavretí zmluvy.
 2. Vlastník nehnuteľnosti,  v ktorej vznikajú splaškové odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom kanalizácie, ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.  
 3. Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak

 1. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla ak takto na základe  množstva vyprodukovaných odpadových vôd rozhodne vlastník verejnej kanalizácie,
 2. kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.

 1. Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch (viac stavieb za sebou a pod.) vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.
 2. Do verejnej kanalizácie obce Rokycany možno vypúšťať alebo odvádzať iba splaškové odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak.
 3. Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, alebo príslušného úradu štátnej vodnej správy.
 4. Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu stanovenom prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie s výnimkou vypúšťania odpadových vôd z domácností.
 5. Vlastník verejnej kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie vôd do verejnej kanalizácie, ak
  1. zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta,
  2. zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnú kanalizáciu nepoškodí povrchové a podzemné vody,
  3. zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné,
  4. odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie,
  5.  obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do takej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním,
  6. to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie,
  7. zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu.

§ 5

Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

 1. Neoprávneným vypúšťaním vôd do verejnej kanalizácie je:
 1. vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou,
 2. vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
 1. Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu vlastníkovi kanalizácie.

§ 6

Povinnosti producenta odpadových vôd

 1. Producent je povinný
 1. dodržiavať podmienky ustanovené v Prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie,
 2. v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia jej spoľahlivého chodu,
 3. oznámiť prevádzkovateľovi poruchu na kanalizačnej prípojke,
 4. oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
 5. oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu.
 1. Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta

§ 7

Ochrana verejnej kanalizácie

 1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu, nerušil jej prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
 2. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie, najmä jej podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali jej bezpečnosť a spoľahlivosť. Pásma ochrany  sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
 1. 1,5 m pri verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
 2. 2,5 m pri verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

 1. Na zariadeniach verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu obce.
 2. Každý kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet a iných objektov a zariadení verejnej kanalizácie novému stavu.
 3. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len osoby na to určené vlastníkom, resp. prevádzkovateľom.

 1. Vlastník verejnej kanalizácie, prípadne jej prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objekty verejnej kanalizácie proti neoprávnenému vniknutiu nepovolaných osôb.

§ 8

Stočné

 1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent stočné vlastníkovi, resp. na základe zmluvy o prevádzke, prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
 2. Množstvo splaškovej odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie sa určí podľa pravidiel daných osobitným predpisom. [2]
 3. Výška stočného je:
 1. pre fyzické osoby - domácnosti:                                    0,60 €/m3

     pri nemeranej vode je to 34 m3 na osobu za rok

 1. pre podnikateľské subjekty:                                          0,96 €/m3

     pri nemeranej vode podľa prílohy č. 1 VZN

 1. pre Materskú školu :                                            0,60 €/m3

     pri nemeranej vode je to   7,3 m3 na osobu za rok

 1. pre Základnú školu :                                            0,60 €/m3

     pri nemeranej vode je to   6,3 m3 na osobu za rok

 1. Maximálnu cenu za 1 m3 odvedenej odpadovej vody upravuje osobitný predpis [3]. Vlastník kanalizácie môže výšku stočného meniť len súlade s týmito predpismi.
 2. Vlastník kanalizácie bude stočné vyrubovať výmerom na základe spotreby vody, resp. smerných čísel spotreby vody v domácnostiach bez zavedeného merania spotreby pitnej vody.

§ 9

Povolenie na osobitné užívanie odpadových vôd

Na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva orgán štátnej vodnej správy fyzickým osobám i právnickým osobám[4].

§ 10

Stavebné podmienky na budovanie malej domovej čističky odpadových vôd a žumpy

 1. Domová čistička odpadových vôd a žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody  nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
 2. Stavba domovej čističky odpadových vôd a žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.
 3. Domová čistička odpadových vôd a žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
 4. Domová čistička odpadových vôd musí byť umiestnená tak, aby bolo možné jej obsah

            vyberať. Ďalej musí byť umiestnená tak, aby vyčistená voda bola odvádzaná buď do  

            zbernej nádob, ktorá musí byť umiestnená tak, aby bol umožnený prístup k jej

            vyberaniu resp. musí byť umiestnená tak, aby vyčistená voda bola odvádzaná do

            rigolov na dažďovú vodu.

 1. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby bol k nej umožnený prístup pre fekálny automobil, aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne –normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.
 2. Dno a steny domovej čističky odpadovej vody, jej zbernej nádrže a žumpy musia byť

vodotesné.

 1. Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti domovej čističky odpadovej vody, jej zbernej nádrže a žumpy, vypracovaný osobou oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní.

§ 11

Prevádzkové požiadavky domovej čističky odpadových vôd a žumpy

 1. Prevádzkovateľ domovej čističky odpadových vôd a žumpy musí zabezpečiť jej

vyprázdňovanie v intervaloch primeraných ich kapacite na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu domovej čističky odpadových vôd a žúmp do záhrada polí, do povrchových a do podzemných vôd. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť 1 x ročne predložiť Obci Rokycany doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy (príloha č.2 ). Prevádzkovateľ M ČOV je povinný predložiť platný certifikát malej ČOV, platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd  a 1 x ročne doklady, že boli realizované akreditované rozbory vypúšťaných odpadových vôd počas celej doby platnosti povolenia na vypúšťanie.

 1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
 2. Prevádzkovateľ domovej čističky odpadových vôd a žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti domovej čističky odpadových vôd a žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodové podozrenie, že prevádzkou domovej čističky odpadových vôd a žumpy môže dochádzať k znečisteniu vôd.

§ 12

Zodpovednosť za porušenie povinností

Priestupku na úseku verejných kanalizácií sa dopustí ten,

 1. kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami. 
 2. vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami; v prípade, že sa kanalizačná prípojka považuje za vodnú stavbu, túto povinnosť nemá.   
 3. priestupok uvedený v bode a) môže byť postihnutý príslušným obvodným úradom životného prostredia pokutou od 16 do 829  €  
 4. priestupok uvedený v bode b) môže byť postihnutý príslušným obvodným úradom životného prostredia pokutou od 33 do 331  €.

§ 13

Záverečné ustanovenia

 1. VZN č. 2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch dňa ______________ uznesením č. _______________.
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2020.

                                                                      

V Rokycanoch, dňa

                                                                                  Miloš Jaš

                                                                                          starosta obce

Vyvesené:

Zvesené:

Zverejnené na internetovej stránke obce:

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

Príloha č. 1 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.

SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY NA JEDNOTLIVÉ DRUHY SPOTREBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

Položka
číslo

Druh spotreby vody

Smerné čísla spotreby vody

1.

byty a domy1)

1.1

so spoločnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou mimo bytu alebo domu)

12,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X

1.2

so samostatnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome) a bez WC a bez kúpeľne

19,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X

2.

byty a domy1)

2.1

so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome)

25,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X

2.2

so samostatnými výtokmi vody a bez WC, ale s kúpeľňou
(so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody)

28,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X

3.

byty a domy1)

3.1

so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s externou dodávkou teplej vody)2)

25,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X

3.2

so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody)

34,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X

4.

rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné

Spotreba sa vypočíta ako pri položkách č. 1 až 3 s prihliadnutím na dĺžku užívania v priebehu roka a s primeraným uplatnením položiek v častiach IX a X.

Poznámky:

+ IX + X Ak je užívanie bytového fondu spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty uvedené v častiach IX a X.

1) Na jedného obyvateľa bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximálne štyrmi bytmi sa pripočítava 1 m3 na spotrebu spojenú s očistou okolia rodinného domu alebo bytového domu a s očistou osôb pri týchto aktivitách; polievanie záhrady a prevádzka bazénov sú samostatnými položkami, ktoré nespadajú pod bytový fond.

2) Ak nie je v cene za dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie tohto množstva verejnou kanalizáciou, pripočíta sa k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.

II. VEREJNÉ BUDOVY

Položka
číslo

Druh spotreby vody

Smerné čísla spotreby vody

5.

kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia3)

5.1

v objektoch s výtokmi vody a WC

7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

5.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

16,4 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

 5.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

6.

materské školy a jasle s dennou prevádzkou4)

6.1

v objektoch s výtokmi vody a WC

7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

6.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

14,6 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

6.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

7.

základné a stredné školy4)

7.1

v budove s výtokmi vody a WC

6,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

7.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

8,1 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

7.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

6,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

8.

družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia4)

8.1

v objektoch s výtokmi vody a WC

3,2 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

8.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

4,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

8.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

3,2 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

Poznámky:

3) Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 250 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

4) Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

A Smerné čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, ak sú súčasťou budovy, podľa časti BYTOVÝ FOND.

B Pripočítajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu, napríklad vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň podľa časti ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE.

III. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Položka
číslo

Druh spotreby vody

Smerné čísla spotreby vody

9.

zdravotné strediská, ambulancie

9.1

v objektoch s výtokmi vody a WC

10,0 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

9.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

16,5 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

9.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

10,0 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

9.4

spotreba na 1 ošetrovanú osobu v dennom priemere za rok

2,0 m3

10.

dojčenské ústavy

10.1

v objektoch s výtokmi vody a WC

33,7 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1

10.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

51,2 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1

10.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

33,7 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1

11.

lekárne

11.1

v objektoch s výtokmi vody a WC

11,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

11.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

16,4 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

11.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

11,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

12.

štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice

12.1

v objektoch s výtokmi vody a WC

13,6 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

12.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

19,1 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

12.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

13,6 m3 . zamestnanec-1 . rok-1

13.

liečebne dlhodobo chorých, zariadenia pre seniorov (vrátane stravovania, kuchyne, bez liečebných zariadení)

13.1

v objektoch s výtokmi vody a WC

33,0 m3 . lôžko-1. rok-1

13.2

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne

45,0 m3 . lôžko-1. rok-1

13.3

v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)

33,0 m3 . lôžko-1. rok-1

14.

rehabilitácia, rehabilitačný bazén, sauna

Pre jednotlivé zariadenia sa určí spotreba podľa príslušnej normy na prevádzku využívaného zariadenia.

IV. KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU

Položka
číslo

Druh spotreby vody

Smerné čísla spotreby vody

15.

multikiná, samostatné kiná a divadlá s celoročnou
prevádzkou (vybavenie WC, umývadlá)

0,6 m3 . sedadlo-1 . rok-1

16.

klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti,
prednáškové siene, knižnice, čitárne, študovne a múzeá

súčet:
12,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
+1,8 m3 . návštevník-1 . rok-1

17.

telocvičňa, športovisko, fitnescentrum (vybavenie WC, umývadlá, možnosť sprchovania teplou vodou)

17.1

1 návštevník v dennom priemere za rok5), 6)

6,0 m3

17.2

WC a umývadlá na 1 diváka v dennom priemere (365 dní) za rok5), 6)

2,0 m3

17.3

polievanie antukových ihrísk krytých

230,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1

17.4

polievanie antukových ihrísk nekrytých

460,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1

17.6

polievanie trávnatých ihrísk na 100 m2

20,0 m3 . deň prevádzky-1

17.7

golfové ihrisko 18-jamkové so zavlažovaním greenu, odpalísk a ferveja

22 500,0 m3 . rok-1

Poznámky:

5) Denným priemerom za rok sa rozumie počet návštevníkov za rok vydelený 365.

6) Ak sa nedá preukázať počet návštevníkov alebo divákov, ich počet sa určí ako desatina kapacity zariadenia pre návštevníkov alebo divákov.

V. Hotely, Ubytovne, internáty

Položka
číslo

Druh spotreby vody

Smerné čísla spotreby vody

18.

hotely a penzióny (iba ubytovanie)

18.1

väčšina izieb je bez kúpeľne (spŕch), WC je na chodbe

23,0 m3 . lôžko-1 . rok-1

18.2

väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou

45,0 m3 . lôžko-1 . rok-1

18.3

doplnkové vybavenie hotelov – denné dopĺňanie vody do bazénov

10,0 m3

18.4

doplnkové vybavenie hotelov – sauna, welnes

10,0 m3

19.

internáty, študentské domovy, ubytovne

19.1

v budovách, v ktorých sú kúpeľne (sprchy), WC na chodbe

15,0 m3 . lôžko-1 . rok-1

19.2

väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou

25,0 m3 . lôžko-1 . rok-1

VI. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE

Položka
číslo

Druh spotreby vody

Smerné čísla spotreby vody

20.

pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne, kaviarne (na jedného zamestnanca v jednej zmene)

20.1

podávanie nápojov

30 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C

20.2

podávanie nápojov a studených jedál

45 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C

20.3

podávanie nápojov, studených a teplých jedál

70 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C

21.

závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC, umývadlami)

2,7 m3 . priemer. stravník-1. rok1
(na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu za rok)

22.

závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál
(s umývacím drezom, WC, umývadlami)

7,3 m3 . priemer. stravník-1 . rok-1
(na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu za rok)

Poznámka:

C Ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min., pripočítava sa k položkám 20.1 až 20.3 za každú zmenu ročne 411 m3. Pri inom prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.

VII. Prevádzky

Položka
číslo

Druh spotreby vody

Smerné čísla spotreby vody

23.

prevádzky miestneho významu, v ktorých sa nepoužíva voda na výrobu

23.1

WC, umývadlá a tečúca teplá voda

12,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1

23.2

WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou
sprchovania

16,4 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1

23.3

WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou
sprchovania v nečistých prevádzkach alebo v prevádzkach s potrebnou vyššou hygienou

20,0 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1

24.

holičstvá a kaderníctva v pánskej a dámskej prevádzke vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou v priemere za rok7)

47,0 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1

25.

samostatné práčovne (zákazkové)

na 100 kg vypratej bielizne (tzv. technická voda)

1,00 m3

na 1 zamestnanca na jednu zmenu

Podľa položky Prevádzky miestneho významu, kde sa nepoužíva voda na výrobu.

Poznámka:

7) Smerné číslo spotreby vody zahŕňa aj zákazníkov.

VIII. Predajne

Položka
číslo

Druh spotreby vody

Smerné čísla spotreby vody

26.

predajne s čistou prevádzkou vrátane obchodných domov, supermarketov vybavené WC a umývadlami
s tečúcou teplou vodou v priemere za rok

12,

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu


Kontakt na nás

Obecný úrad Rokycany
Rokycany č. 45, 082 41 Bajerov

obecrokycany@gmail.com
+421 51 778 31 36