facebook

Aktuality

Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Rokycany

 26.11.2019

DODATOK č. 1/2019

k VZN č. 1/2016

o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady

na území obce Rokycany

Návrh dodatku:                   vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.11.2019

                                           zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2019

                                           zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 27.11.2019

Lehota predloženia pripomienok k návrhu Dodatku do (včítane): 08.12.2019

Doručené pripomienky (počet):

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku uskutočnené dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku doručené poslancom dňa:

Dodatok schválený Obecným zastupiteľstvom v Rokycanoch dňa:

Dodatok schválený Obecným zastupiteľstvom v Rokycanoch dňa:               pod číslom:

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

Dodatok zvesený z úradnej tabule obce dňa:

Dodatok zverejnený na internetovej adrese obce dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom

                                                                                                   Miloš Jaš

                                                                                               starosta obce Rokycany


Obecné zastupiteľstvo obce Rokycany vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §4, ods. 3, písm. c), §6, ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §2, ods. 1 a 2, §8, ods. 2, §12, ods. 2 a 3, §16, ods. 2, §17, ods. 2, 3 a 4, §29, §36, §43, §51, §59, §83 Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

Dodatku č. 1/2019

k

VZN č. 1/2016

o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady

Článok 1

Článok X. časť Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavby

§77-83, bod 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Sadzba poplatku za komunálny odpad je 0,022 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 8.03€ za osobu a kalendárny rok.

nahrádza sa:

Sadzba poplatku za komunálny odpad je 0,027 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 10€ za osobu a kalendárny rok.

Článok II.

  1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Rokycany č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostávajú nezmenené v platnosti.
  2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa:                    , uznesením č.
  3. Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu