facebook

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 06.11.2019

 03.11.2019

                                                                                                          V Rokycanoch 03.11.2019

POZVÁNKA

podľa §12, ods. 1, tretej vety Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

06. novembra 2019 o 16:00 hod.

v priestoroch miestneho pohostinstva, ktoré bude výlučne rezervované na účely obecného zastupiteľstva z dôvodu rekonštrukcie obecného úradu. Priestory sú rezervované maximálne do 19:00 hod.

Program:      1. Otvorenie zasadnutia

                     2. Schválenie programu schôdze

                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                     4. Určenie návrhovej komisie

                     5. Kontrola uznesení

                     6. Rekonštrukcia obecného úradu (voda, kúrenie, elektrika, strop)

                     7.  Predbežná projektová dokumentácia k jedálni, kuchyni ZŠ, rekonštrukcii hasiacej zbrojnice, k výstavbe základnej školy.

                     8. Interpelácia poslancov

                     9. Rôzne

                   10. Diskusia

                   11. Záver

                                                                              Miloš Jaš

                                                               starosta obce Rokycany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu