facebook

Aktuality

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ 27.9.2019

 20.09.2019

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 1235/2019                                                                              V Rokycanoch  19.09. 2019

                                     

Podľa § 12 odst. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa:  27 septembra 2019 o 17.30 hod.

v zasadačke Obecného úradu.

Program:  1. Otvorenie zasadnutia

                         2. Schválenie programu schôdze

                         3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                         4. Určenie návrhovej komisie

                         5. Záznam z kontroly hlavného kontrolóra obce

                         6. Nedodržanie zákonnosti pri menovaní riaditeľa ZŠ

                         7. Neplnenie právoplatne prijatých uznesení:

                                   a) nevymenovanie zástupcu starostu

                                   b) preplatenie nevyčerpanej dovolenky a zákonného odstupného p. Kovalika

                                   c) nevrátenie neúčelne vynaložených prostriedkov na právne služby pre JUDr. Sotolářa

 8. Prejednanie platu kontrolóra obce (priznanie odmeny v súlade s §18c), odst. 5, Zákona č. 369/1990 Z. z.

9. Prejednanie používania súkromného osobného vozidla starostu obce na služobné cesty bez súhlasu – uznesenia obecného zastupiteľstva

10. Prejednanie navýšenia mzdy starostu

                                11. Žiadosti o zrušenie poplatku za kanalizáciu – 4x

                                12. Žiadosť o vykonanie nápravy rod. Šoltisová, rod. Tomečková

                                 13. Návrh územného plánu (pozemky, verejnoprospešná budova, detské ihrisko)

                                 14. Schválenie projektu chodníky- na základe výzvy

                                 15. Schválenie projektu prístupová cesta do rómskej osady – na základe výzvy

                                 16. Schválenie projektu školská jedáleň – na základe výzvy

                                 17. Prejednanie prevádzky v MŠ Rokycany

                                18. Naplnenie uznesenia – stavebná komisia

                                19. Naplnenie uznesenia – komisia pre verejný poriadok

                               20. DHZ – kontrola vykurovacích telies pred vykurovacou sezónou

                              21. Vysporiadanie cenín za obdobie 2017-2018

                             22. Interpelácie poslancov  

                            23. Rôzne

                           24. Diskusia

                           25. Záver

.

                                                                                                   Miloš  J a š

                                                                                               starosta obce Rokycany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu