facebook

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 10.07.2019

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 5/2019                                                                         V Rokycanoch  10.07. 2019

                                     

Podľa § 12 odst. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa:  15. júla 2019 o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu.

Program:                                                                                          Predkladá :

 1. Otvorenie
 1.     Schválenie programu rokovania
 2. Určenie zapisovateľa
 3.     Určenie overovateľov
 4. Voľba návrhovej komisie
 1.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva                               Ing. Marchevský
 2. Odborné stanovisko k záverečnému účtu 2018                                        Ing. Marchevský
 3. Schválenie návrhu záverečného účtu 2018                                              Ing. Marchevský
 4. Interpelácie poslancov                                                                                  
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7.  Záver

Vaša účasť je nutná, zariaďte si prácu tak, aby ste sa mohli včas zúčastniť.

                                                                                                   Miloš  J a š

                                                                                                 starosta obce v.r.


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu