facebook

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 03.07.2019

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 4/2019                                                                         V Rokycanoch  03.07. 2019

                                     

Podľa § 12 odst. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa:  08. júla 2019 o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu.

Program:   1. Otvorenie zasadnutia

                        2. Schválenie programu schôdze

                        3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                          4. Doplnenie členov rady školy za zriaďovateľa

                          5. Prerokovanie 5. ročníka ZŠ nájmu baru pre ZŠ

                          6. Odpredaj žľaboviek

                          7. Vytvorenie komisií pri OZ Rokycany  

                          8. Prerokovanie žiadosti pani Zábavovej         

                        9. Odborné stanovisko k záverečnému účtu 2018

                      10. Schválenie návrhu záverečného účtu 2018

                      11. Prerokovanie žiadosti spoločnosti NIKE

                      12. Interpelácie poslancov                                                                                  

                      13. Rôzne  

                        14. Diskusia

                      15. Záver

Vaša účasť je nutná, zariaďte si prácu tak, aby ste sa mohli včas zúčastniť.

                                                                                                   Miloš  J a š

                                                                                                 starosta obce v.r.


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu