facebook

Aktuality

Návrh záverečného účtu obce 2018

 17.06.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným   nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok2018.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa .................... uznesením č........

Rozpočet bol zmenený:

 • prvá zmena   schválená dňa ......................... uznesením č. ....

Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

301.500,00

352.600,00

z toho :

Bežné príjmy

301.500,00

352.600,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné príjmy

0,00

0,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou

0,00

0,00

Výdavky celkom

301.500,00

352.600,00

z toho :

Bežné výdavky

301.500,00

301.500,00

Kapitálové výdavky

5.000,00

5.000,00

Finančné výdavky

12.000,00

12.000,00

Výdavky RO s právnou subjekivitou

0,00

51.100,00

Rozpočtové hospodárenie obce

0,00

51.100,00


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

352.600,00

419.941,37

119,0

Z rozpočtovaných celkových príjmov 352.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 419.941,37 EUR, čo predstavuje  119,0 % plnenie.

 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

352.600,00

413.634,40

117,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov 352.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 413.634,40 EUR, čo predstavuje  117,3 % plnenie.

 1. daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

243.000,00

277.083,57

114,0

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 232.580,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 266.497,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,5 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 5.470,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018v sume 8.583,69EUR, čo predstavuje plnenie na156,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.780,44EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1.131,45EUR. K 31.12.2018obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume1.820,77EUR.

Daň za psa  224,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2.325,14 EUR

 1. nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5.500,00

10.794,48

196,2

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 850,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018v sume 2.395,54 EUR, čo je 281,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1.763,60EURa príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 691,94 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 4.550,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018v sume 5.875,90EUR, čo je 129,1 % plnenie.

 1. iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

60,00

2.487,06

4 145,1

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 60,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2.487,06 EUR, čo predstavuje 4 145,1 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, dobropisov a z vratiek.

 1. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov104.100,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 125.756,35 EUR, čo predstavuje 120,8 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

62.898,00

na vzdelávanie – ZŠ 09-12/2018

MV SR

858,00

vzdelávacie poukazy

MV SR

1.850,00

žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

MV SR

21,20

Register adries 2018

MV SR

347,49

REGOB 2018

UPSVaR

2.414,08

rodinné prídavky

DPO SR

3.000,00

DHZ

MPSVaR

500,00

humanitná pomoc

MV SR

993,00

na predškolákov MŠ

MV SR

824,57

Komunálne voľby 2018

MŽP SR

96,80

starostlivosť o životné prostredie

UPSVaR

236,80

osobitný príjemca

UPSVaR

51.716,41

podpora zamestnanosti

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 1. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

306,97

--

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 306,97 EUR, čo predstavuje  -- % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

 1. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

6.000,00

--

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6.000,00 EUR, čo predstavuje  -- % plnenie. Ide o prijatú finančnú zábezpeku.

V roku 2018obec neprijala žiadny úver a nebolo schválené použitie rezervného fondu.

 1. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

556,87

--

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 556,87 EUR, čo predstavuje  -- % plnenie. Ide o dar od nefinančnej právnickej osoby.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:

Základná škola                                         556,87EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0,00

--

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  -- % plnenie.

Príjmové finančné operácie:

 Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0,00

--

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

301.500,00

311.243,65

103,2

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 301.500,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 311.243,65 EUR, čo predstavuje  103,2 % čerpanie.

 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

284.500,00

292.163,65

102,6

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 284.500,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 292.163,65 EUR, čo predstavuje  102,6 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 114.814,00EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018v sume 117.601,26EUR, čo je 102,4 % čerpanie.Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov32.967,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume 33.769,82 EUR, čo je 102,4 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 132.917,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume...... EUR, čo je 135.781,78 % čerpanie.Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1.202,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume 2.927,33EUR, čo predstavuje 243,5 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov2.600,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume 2.083,46 EUR, čo predstavuje 80,1 % čerpanie.

 1. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

5.000,00

6.080,00

121,6

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5.000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 6.080,00 EUR, čo predstavuje  121,6 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

 1. obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných  5.000,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6.080,00 EUR, čo predstavuje 121,6 % čerpanie.

 1. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

12.000,00

13.000,00

108,3

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 13.000,00 EUR, čo predstavuje  108,3 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,00EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018v sume 13.000,00EUR, čo predstavuje 108,3 %.

 1.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

51.100,00

75.476,74

147,7

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 51.100,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 75.476,74 EUR, čo predstavuje  147,7 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :

Základná škola                                   67.155,87 EUR

Školský klub detí                                 8.320,87 EUR          

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

0,00

--

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  -- % čerpanie.

                                                                                   

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné  príjmy spolu

414.191,27

z toho : bežné príjmy obce

413.634,40

             bežné príjmy RO

556,87

Bežné výdavky spolu

367.640,39

z toho : bežné výdavky  obce

292.163,65

             bežné výdavky  RO

75.476,74

Bežný rozpočet

46.550,88

Kapitálové  príjmy spolu

306,97

z toho : kapitálové  príjmy obce

306,97

             kapitálové  príjmy RO

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

6.080,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce

6.080,00

             kapitálové  výdavky  RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-5.773,03

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

40.777,85

Vylúčenie z prebytku

190,77

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

40.587,08

Príjmové finančné operácie

6.000,00

Výdavkové finančné operácie

13.000,00

Rozdiel finančných operácií

-7.000,00

Príjmy spolu 

420.498,24

VÝDAVKY SPOLU

386.720,39

Hospodárenie obce

33.777,85

Vylúčenie z prebytku

190,77

Upravené hospodárenie obce

33.587,08

                                                                                                 

Prebytok rozpočtu v sume 40.777,85 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 190,77 EUR  navrhujeme použiť na:                                                                                  

 • tvorbu rezervného fondu                                   33.587,08EUR
 • na vysporiadanie zostatku finančných operácií   7.000,00EUR

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :

 1. nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 190,77 EUR,

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 33.587,08 EUR.

Uvedený  prebytok bol čiastočne použitý na splátku úveru vo výške 13 000 €.

Pre potreby prídelu do rezervného fondu sa ďalej z prebytku odpočítava čiastka 190,77 € ako zdroje z minulých rokov. 

Takto upravený  rozpočet ( po splátke úveru)  predstavuje výšku 27 587,08 €.  Tieto prostriedky budú predmetom delenia do rezervného fondu.

 1. Tvorba a použitie peňažnýchfondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                             

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

12.206,89

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

                - z finančných operácií

Úbytky - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........

               - krytie schodku rozpočtu

               - ostatné úbytky

KZ k 31.12.2018

12.206,89

Peňažný fond

Obecnevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

                                                                                                                                             

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

1.747,45

Prírastky - povinný prídel -        %                  

1.129,33

               - povinný prídel -        %                     

               - ostatné prírastky

Úbytky - závodné stravovanie                   

835,21

               - regeneráciu PS, dopravu             

               - dopravné                         

               - ostatné úbytky                                              

KZ k 31.12.2018

2.041,57

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..

Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2018  v EUR

KZ  k  31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

2.533.470,10

2.499.558,05

Neobežný majetok spolu

2.461.382,00

2.400.658,08

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2.315.047,29

2.254.323,37

Dlhodobý finančný majetok

146.334,71

146.334,71

Obežný majetok spolu

71.944,10

98.899,97

z toho :

Zásoby

1.211,60

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

2.025,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

25.163,35

17.613,74

Finančné účty

45.569,15

79.261,23

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

144,00

0,00

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2018 v EUR

KZ  k  31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.533.470,10

2.499.558,05

Vlastné imanie

524.528,77

553.531,52

z toho :

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

524.528,77

553.531,52

Záväzky

92.269,18

84.885,10

z toho :

Rezervy

1.100,00

500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

1.747,57

2.041,69

Krátkodobé záväzky

20.421,61

25.343,41

Bankové úvery a výpomoci

69.000,00

57.000,00

Časové rozlíšenie

1.916.672,15

1.861.141,43

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR

z toho v  lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

 • dodávateľom

3.451,21

3.451,21

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu


Kontakt na nás

Obecný úrad Rokycany
Rokycany č. 45, 082 41 Bajerov

obecrokycany@gmail.com
+421 51 778 31 36