facebook

Aktuality

Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Rokycany

 06.06.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta – riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Rokycany, 082 41 Rokycany 46

podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

V Ý B E R O V É     K O N A N I E
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Rokycany 46, 082 41 Bajerov

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 •  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa  zákona  317/2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona  a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b)zákona č. 596/2003 Z.z.,
 •  osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona číslo 317/2009 Z.z,
 •  zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z, - potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009Z.z, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (podľa 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (overené kópie),
 •  štruktúrovaný profesijný životopis,
 •  potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe ( preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe  -   zápočtový list),
 •  na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača.
 • písomne spracovaný návrh vlastnej  koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy v rozsahu   1 – 2 strany/A4,
 •  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace),
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania,

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 21. júna 2019 do 12:00 hod.

na adresu zriaďovateľa:  Obecný úrad, Rokycany 45, 082 41 Rokycany
v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a označenej heslom „VK  + ZŠ Rokycany -   NEOTVÁRAŤ“.

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na  úrad. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Rada školy pozve prihlásených uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní na výberové konanie.

Termín výberového konania : 28.06.2019 o 10 :00   miesto výberového konania : Obecný úrad Rokycany

V Rokycanoch, 06.06.2019                                                                 

                                                                                                              Jaš Miloš

                                                                                                            Starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu