facebook

Aktuality

Výberové konanie občianska poriadková hliadka

 06.06.2019

O z n á m e n i e

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vytvorenie

4 pracovných miest po dobu 36 mesiacov

Na pozíciu občianska poriadková hliadka v Rokycanoch

Na základe uvedeného Obec Rokycany pre záujemcov

vyhlasuje

v ý b e r o v é    k o n a n i e

na pozíciu člen občianskej poriadkovej hliadky  s nástupom od

ktoré sa uskutoční dňa

24. júna 2019 o 9:00 hod. v kultúrnej sále

Obecného úradu v Rokycanoch

Podmienkou pre prijatie je :

  • Ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
  • Vek minimálne 18 rokov
  • Uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1.hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.

Pri pohovore je potrebné preložiť :

  • Žiadosť do zamestnania
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Profesijný životopis
  • Preukaz totožnosti

V Rokycanoch, dňa   05.06.2019                                                                  Miloš Jaš – starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu