facebook

Aktuality

Odstávka elektriny 20.6.2019-21.6.2019

 05.06.2019

Váš list číslo/zo dňa: / Naše číslo: 175/332275/2019 Vybavuje: Linka VSD Telefón/E-mail: 0850 123 312 Miesto/Dátum: Košice/03.06.2019
175/332275/2019 OBEC ROKYCANY Rokycany 45 Rokycany 082 41

Vážený zákazník,
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:
celá obec Rokycany
v terminoch 20. jún 2019 od 07:10 h  do 17:00 h
                       21. jún 2019 od 07:10 h  do 17:00 h
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho odberného miesta bude dostávať e-mailom.
Kontakty
T   Linka VSD:     0850 123 312 E   info@vsds.sk I    www.vsds.sk F   +421 55 678-6516 Poruchová linka VSD: 0800 123 332 Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Slovenská republika ———————————— Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V IČO: 36 599 361 | DIČ: 2022082997 IČ DPH: SK2022082997 Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č. ú.: 2008480108/8130 IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 BIC: CITI SK BA
Váš list číslo/zo dňa: / Naše číslo: 175/332275/2019 Vybavuje: Linka VSD Telefón/E-mail: 0850 123 312 Miesto/Dátum: Košice/03.06.2019
175/332275/2019 OBEC ROKYCANY Rokycany 45 Rokycany 082 41
1
1
Ak už portál eVSD využívate, skontrolujte si, prosím, a v prípade potreby opravte Vaše adresné údaje. Aktuálne a presné kontaktné údaje nám totiž umožňujú správne Vás informovať o okolnostiach týkajúcich sa Vášho odberného miesta. Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom
Ing. Lukáš Mišenčík vedúci tímu Plánovanie prevádzky distribučnej sústavy
Peter Trojanovič príprava prevádzky DS Plánovanie prevádzky distribučnej sústavy

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu