facebook

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 9.6.2019

 05.06.2019

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 4/2019                                                                         V Rokycanoch  29.03. 2019

                                     

Podľa § 12 odst. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa:  9. júna 2019 o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu.

Program:   1. Otvorenie zasadnutia

                        2. Schválenie programu schôdze

                        3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                        4. Kontrola plnenia uznesení  

                          5. Spolufinancovanie prechodu pre chodcov

                          6. Interpelácie poslancov  

                          7. Rôzne

                        8. Diskusia

                          9. Záver

Vaša účasť je nutná, zariaďte si prácu tak, aby ste sa mohli včas zúčastniť.

                                                                                                   Miloš  J a š

                                                                                                 starosta obce v.r.

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu