facebook

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente PSK

 10.04.2019

Stanoviská verejnosti k Oznátneniu strategického dokurnentu ,,Plán udržatel'nej mobili§ Prešovského samosprávneho kraja" je rnožné predkladat' najneskór do l5 dní odo dňa zvere.|nenia dotknutou obcou na adresu
:
Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o životného prostredia Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Nárn. rnieru 3 080 0l Prešov
Konzultácie podl'a § 63 zákona _|e rnožné uskutočnit' v pracovných dňoch na Okresnom Úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do l2,00 hod, počas celého procesu posudzovania strategického dokutnentu (tennín konzultácie odporúčanre dohodnút' vopred telefbnicky - 05l 17082219 alebo e-rnailom alena.sekerakova@minv.sk).

Celý strategický dokument sa nachádza v záložke Plán udržateľnej mobility PSK 2019

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu