facebook

Aktuality

Žiadosť o hlasovací preukaz

 10.04.2019

Hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu, konané dňa 25.5.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličov vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič zapísaný v zozname voličov v obci Rokycany môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 1. Osobne – najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 24.05.2019) na obecnom úrade v Rokycanoch, Rokycany 45, 082 41 Bajerov, v úradných hodinách, v PO od 7:30 hod. do 15:30 hod., UT od 7:30 hod. do 15:00 hod., ST od 7:30 hod. do 15:00 hod., ŠT od 7:30 hod. do 15:30 hod., PI od 7:30 hod. do 12:00 hod. Hlasovací preukaz bude vydaný bezodkladne.
 2. V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacie preukazu bola doručená obci najneskôr do 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 03.05.2019), a to na adresu Obecný úrad Rokycany, Rokycany 45, 082 41 Bajerov.
 3. Elektornicky (e-mailom) na emailovú adresu obecrokycany@gmail.com tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr do 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr do 03.05.2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 1. meno a priezvisko;
 2. rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu EÚ, ktorý má trvalý pobyt na území SR, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené;
 3. štátnu príslušnosť;
 4. adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 5. korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 1. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 24.05.2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 1. meno a priezvisko;
 2. rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu EÚ, ktorý má trvalý pobyt na území SR, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené;
 3. štátnu príslušnosť;
 4. adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Hlasovací preukaz zašleme voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana EÚ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu