facebook

Aktuality

VZN 1_2019

 29.03.2019

Smernice a VZN / VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie

OBCE ROKYCANY

číslo: 1/2019

schválené dňa: 04.03.2019

platnosť od: 20.3.2019

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
(ďalej len VZN)

Obec Rokycany podľa §6, odst. 1 v nadväznosti na §11, odst. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §114 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §6 Zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §2 Zákona č. 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019

§1

Úvodné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“ sa vydáva pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rokycany a určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí.

§2

Vymedzenie pojmov

Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa §116, Zákona č. 245/2008 Z. z.

Obec ako zriaďovateľ určí výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

K zdrojom financovania školského klubu detí sú aj príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských kluboch.

§3

Výška príspevku v školskom klube detí

  1. Výška príspevku v školskom klube detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorou prispieva žiak, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť je mesačne 4€.
  2. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
  3. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí upravuje toto VZN obce, ktorá je jeho zriaďovateľom.
  4. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak o to písomne požiada zákonný zástupca a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

§4

Účinnosť

  1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch dňa            uznesením č. 4/2019
  2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.2.2019

Vyvesené dňa: 8.1.2019

Zvesené dňa 23.1.2019

V Rokycanoch 6.3.2019

                                                                                          Miloš Jaš

                                                                                          starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu