facebook

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 29.3.2019

 26.03.2019

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 2/2019                                                                         V Rokycanoch  29.03. 2019

                                     

Podľa § 12 odst. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa:  29. marca 2019 o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu.

Program:   1. Otvorenie zasadnutia

                        2. Schválenie programu schôdze

                        3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                          4. Schválenie VZN 2/2019

                          5. Prerokovanie zámeru projektu na rozšírenie OcÚ

                          6. Informácie o stave projektu výstavby novej MŠ v Rokycanoch

                          7. Informácie o znovu zapojení sa do projektu výstavby Multifunkčného ihriska  

                          8. Informácia o odkúpení parcely č. 132 pri OcÚ            

                        9. Informácia o stave výstavby komunitného centra

                      10. Žiadosť ZŠ Rokycany o vyjadrenie k zriadeniu 5. ročníka ZŠ

                      11. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2018

                      12. Žiadosť Hlavného kontrolóra o spresnenie výkonu práce

                      13. Zriadenie komisií pri OZ Rokycany

                      14. Delegovanie poslancov do rady školy MŠ a ZŠ                                          

                      15. Interpelácie poslancov  

                        16. Rôzne

                      18. Diskusia

                        19. Záver

Vaša účasť je nutná, zariaďte si prácu tak, aby ste sa mohli včas zúčastniť.

                                                                                                   Miloš  J a š

                                                                                                 starosta obce v.r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu