facebook

Aktuality

Životné prostredie - informácia o začatí konania

 25.03.2019

Obec Rokycany Obecný úrad, Rokycany 45 082 41 Bajerov
Spis č. oDŽP l5339l 1 l2O19lCB v Rokycanoch dňa 22,3,2019

lnformácia o začati konania


Obec Rokycany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podl'a § 2 písm. f) zákona č. 41612001 Z. z. o prechode niektorých pósobnostíz orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods.1 písm. d) a f) zákona č,54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon"), informuje o zaČatí správneho konania podl'a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny na súkromnom pozemku. stručnÝ opis predmetu konania.


Žiadatel': vlastník pozemku s parc. č. KNC 283v k. ú. Rokycany.
Druh a počet kusov drevín: Smrek 1 ks s obvodom kmeňa 90 cm.
Pozemok, na ktorom drevina rastie: parc. č. KNC 283 v k. ú. Rokycany.


Dôvod výrubu: Strom sa nachádza v blízkosti rodinného domu a korene sa tlačia do budovy a poškodzujú základy RD. Podl'a § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doruČenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byt' účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny - do 5 pracovných dníodo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Termín zverejnenia: od 25.3.2019 do 1.4.2019
' účastníkom v tomt rebné doručit': Písomne na adresu: Obec Rokycany, Obecný úrad, Rokycany č. 45, 082 41Bajerov, alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona ó, 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

                                          Miloš Jaš
                                        starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu