facebook

Aktuality

VZN 2/2019

 15.03.2019

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli v obci Rokycany dňa: 13.03.2019                          
                       - zvesený z úradnej tabule obce Rokycany dňa: 28.03.2019

Návrh VZN vyvesený na webovej stránke obce Rokycany dňa: 13.03.2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 28.03.2018

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rokycany dňa ................... uznesením č. .................

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa: ...................
VZN nadobúda právoplatnosť dňa: .........................
VZN nadobúda účinnosť dňa: ........................
                                                                       

Všeobecne záväzné nariadenie obce ROKYCANY

ČÍSLO: 2/2019

o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  a Zápisu dieťaťa do materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ROKYCANY

Obec Rokycany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovením § 20 ods. 2 a 3   zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol novelizovaný zákonom  číslo 188/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v y d á v a   nasledovné  Všeobecne záväzné nariadenie obce Rokycany o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej  škole a zápisu dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rokycany.

 § 1

Úvodné ustanovenia

  1. Povinná  školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

  1. Nariadenie určuje miesto a čas zápisu detí do materskej školy.

§ 2

Určenie miesta a času zápisu

  1.   Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej  škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany  sa koná v termíne od 18. apríla 2019 do 30.apríla 2019. a zápis dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany  sa koná v termíne od 02. mája 2019 do 31.mája 2019.

  1. Čas zápisu na príslušný školský rok podľa § 2 ods. 1 tohto VZN  v hodinovom rozpätí  Obec Rokycany určuje nasledovne:

                       Zápis ZŠ v pracovné dni od 18.04.2019 do 30.04.2019 v čase 8.00 h   do 14.30 h

                       Zápis MŠ v pracovné dni od 02.05.2019 do 31.05.2019 v čase 8.00 h  do 14.30 h

                      

  1. Zápis dieťaťa na plnenie školskej dochádzky sa koná v budove základnej školy. Konkrétne miesto - miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis a čas konania zápisu zverejní riaditeľ základnej školy  na vývesnej tabuli obce Rokycany, vývesnej tabuli základnej školy a webovom sídle obce Rokycany najneskôr do 31. marca školského roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, kedy má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

  1.   Zápis dieťaťa do materskej školy sa koná v budove materskej školy. Konkrétne miesto - miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis a čas konania zápisu zverejní riaditeľ základnej školy  na vývesnej tabuli obce Rokycany, vývesnej tabuli základnej školy a webovom sídle obce Rokycany najneskôr do 31. marca školského roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, kedy má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

§ 3

Účinnosť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 Obce Rokycany o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany bolo schválené dňa .......................... uznesením OZ č. ................. a nadobúda účinnosť ................

V Rokycanoch, dňa 13.03.2019

                                                         

                                                                                                                               Miloš Jaš

                                                                                                                    starosta obce Rokycany


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu