facebook

Aktuality

Schválený rozpočet OZ dňa 4.3.2019 - obdobie 2019-2021

 07.03.2019

                                 Schválený rozpočet obce  R o k y c a n y  na rok 2019 - 2021 - obecným zastupiteľstvom dňa 4.3.2019
Skutočnosť  Návrh  Rozpočet  Rozpočet 
Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet  rozpočtu na rok 2020 na rok 2021
2016 2017 2018 za rok 2018 na rok 2019 orientačne orientačne
Bežné príjmy
100  - daňové príjmy         243 217           243 989         243 000        277 084        361 043        368 510       376 500  
200 - nedaňové príjmy           13 434             10 466              5 500          10 796             8 211             8 300            8 600  
300-  granty a transféry           19 044             77 505           53 000        125 756        250 756        252 000       254 000  
Bežné príjmy spolu         275 695           331 960         301 500        413 636        620 010        628 810       639 100  
600 - bežné  výdavky spolu         193 250           295 331         284 500        367 640        528 392        535 000       540 000  
Výsledok bežn.rozp. obce           82 445             36 629           17 000          45 996           91 618           93 810         99 100  
300 -  kapitálové príjmy             5 000                      -                      -                  307                    -                      -                    -    
700 - kapitálové výdavky           13 351             21 707              5 000             6 080           58 818           81 810         87 100  
Výsledok kapitál. rozpočtu -           8 351   -        21 707   -         5 000   -        5 773   -      58 818   -      81 810   -     87 100  
Príjmy celkom         280 695           331 960         301 500        413 943        620 010        628 810       639 100  
Výdaje celkom         206 601           317 038         289 500        373 720        587 210        616 810       627 100  
Výsledok rozpočtu  obce           74 094             14 922           12 000          40 223           32 800           12 000         12 000  
§ 10 odst. 3 písm. a) a b) 
Finančné operácie
Finančné príjmy - z toho                   33             10 000                    -               6 000                    -                      -                    -    
400- príjmy z fin. transakcií                   33             10 000                    -               6 000  
500- prijaté úvery, pôžičky                  -    
800 - Finančné výdavky            30 711             23 741           12 000          13 000           12 000           12 000         12 000  
Výsledok fin . operácií -        30 678   -        13 741   -       12 000   -        7 000   -      12 000   -      12 000   -     12 000  
Hospodárenie obce           43 416               1 181                    -            33 223           20 800                    -                    -    
vrátane finančných operácií

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu