facebook

Aktuality

Schválený rozpočet OZ dňa 4.3.2019 - výdavky

 07.03.2019

                     SCHVÁLENÝ ROZPOČET - VÝDAVKY OBCE   ROKYCANY OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM DŇA 4.3.2019
                                                   NA ROK 2019
Bežné výdavky návrh 2019
01.1.1 Výdavky verejnej správy 106 390
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 5 031
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1 300
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 10 290
            Všeobecné služby
04.5.1 Cestná doprava 800
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 13 600
05.2.0. Nakl. s odpad.vodami+zásob vodou 15 600
06.2.0.   Rozvoj obcí 5 500
06.4.0 Verejné osvetlenie 15 100
08.2.0. Kultúrne lužby 2 000
08.1.0    Rekreácia, šport, kultúra 4 000
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 417
Likvidácia čiernych skládok
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1 124
08.6.0. Rekreácia, kultúra a náboženstvo  3 000
09.1.1. Predškolské zariadenie 47 687
96001 Vedľajšie služby predprimárne 14 545
912 Primárne vzdelávanie
950 Vzdelávanie  nedefin.
960 Vedľajšie služby školstve  36 695
1020 Staroba 591
1040 Rodina a deti 4 270
111 637 014 Soc. pomoc 500
Bežné výdavky spolu: 288 440
Bežné výdavky ZŠ 212 000
ŠKD + ŠJ   ZŠ 27 952
Výdavky ZŠ spolu 239 952
Bežné výdavka spolu 528 392
Kapitálové výdavky - nešpecifikované 58 818
Kapitálové výdavky spolu: 58 818
Výdavkové finančné operácie 
0111 821 005 Splátka úveru dlhodobý 12 000
Výdavkové finančné operácie spolu 12 000
Výdaje rozpočtu spolu 359 258
Sumarizácia
Bežné výdavky obce  288 440
Bežné výdavka ZŠ 239 952
Bežné výdavky spolu 528 392
Kapitálové výdavky spolu 58 818
Výdavkové finančné operácie 12 000
Rozpočtové výdavky spolu 599 210
Bežné príjmy  620 010
Kapitálové príjmy  0
Príjmové finančné operácie 0
Rozpočtové príjmy spolu 620 010
Hospodárenie celkom 20 800

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu