facebook

Aktuality

Schválený rozpočet OZ dňa 4.3.2019 - príjmy

 07.03.2019

                      SCHVÁLENÝ ROZPOČET - PRÍJMY OBCE ROKYCANY OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM 4.3.2019
NA ROK   2019
Bežné príjmy  2019
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 361 043
111 Podielové dane 348 923
121 Daň z nehnuteľností 7 170
daň z pozemkov  3 600
daň zo stavieb 3 500
daň z bytov 70
Daňové príjmy - dane za špecifické služby 4 950
133 001 Za psa 450
133012 Užívania verejného priestranstvá
133 013 Za komunálne odpady a  4 500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 350
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov
Dividendy
Nedaňové príjmy - admin. popl. a iné poplatky a platby 6 860
221 004 Ostatné poplatky 360
222 003 Za porušenie predpisov
223 001 Poplatky a platby z  náhodného predaja služieb 550
223 002 Pol. za jasle a MŠ 600
223 003 Stravné od rodičov
223 003 Stravné 350
229 001 Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd 5 000
Nedaňové príjmy - úroky z úverov a pod.ov  1
242 Úroky z vkladov 1
Iné nedaňové príjmy
292 008 Ovádzanie hazardných a iných hier
292 027 Iné
292 006 Poistné plnenie
292 017 Vratky
Tuzemské bežné granty a transfery 250 756
NA ZŠ 212 000
312 001 Zo štátneho rozpočtu 4 350
312 001 ÚPSVR dotácia 85 % 24 767
Zo ŠR 15 % na "A" 9 639
Z UPSVR 15 % na "A"
Prenes. Výkon štat. Správy
Zo ŠR  85% na A
Zo ŠR 15 % na "A"
Bežné príjmy spolu: 620 010
Kapitálové príjmy 0
239 002 Z vratiek
322 001 Zo štátneho rozpočtu 0
Tuzemské kapitálové granty a transfery
Príjmové finančné operácie 0
Príjmy z ostatných finančných operácií
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce
454 002 Prijatie finan. zabezpeky 
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
513 002 Bankové úvery dlhodobé
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 
Príjmové finančné operácie
Bežné príjmy  620 010
Kapitálové príjmy  0
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu 620 010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu